In de stikstofberekening gaat de luchthaven uit van een te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen. Daardoor zou stikstof eerst opstijgen voordat het over een groter oppervlakte neerslaat. Met als gevolg dat Lelystad Airport onder de norm voor een Natuurbeschermingsvergunning valt, schrijft EenVandaag.

Deze misrekening in het rapport kwam aan het licht door rekenwerk van ingenieur Leon Adegeest. Hij is verbonden aan actiegroep SATL. Narekeningen van het RIVM en de Commissie MER in opdracht van het kabinet gaven hem gelijk. Volgens Adegeest zitten er meer verkeerde berekeningen in het rapport van de luchthaven, gemaakt door bureau Adecs. Zo is volgens de ingenieur onvoldoende rekening gehouden met verkeer van en naar de luchthaven.

Minister erkent verkeerde waarden

In de Kamerbrief schrijft minister Van der Wal dat er foute waarden aan het licht zijn gekomen tijdens de verificatie van de melding van Lelystad Airport onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die melding is sinds een gerechtelijke uitspraak in mei 2019 nodig voor een natuurvergunning en wordt geverifieerd door de minister. 'Geconcludeerd moet worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk beoogde situatie afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats in Natura-2000 hoger is.'

'De melding van 3 mei 2019 bevatte een warmte-inhoud van 43 MW die een onderschatting opleverde van de maximale hoeveelheden depositie op diverse nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde situatie is een warmte-inhoud van 0 MW toegepast.'

Royal Schiphol Group, de eigenaar van Lelystad Airport, snapt het besluit niet en noemt het 'absurd'. 'Lelystad Airport heeft destijds bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te goeder trouw een melding gedaan, op basis van de toen geldende voorschriften van de Rijksoverheid', zegt het bedrijf tegen Omroep Flevoland.

Compenseren stikstof

De brief betekent niet dat het nu per definitie einde verhaal is voor de luchthaven. 'Lelystad Airport zal naar aanleiding van dit besluit niet meer kunnen rekenen op stikstofruimte uit het bronmaatregelenpakket, maar zelf bronmaatregelen moeten nemen om een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming te verkrijgen.'

Om alsnog aan een vergunning te komen, moet de luchthaven de stikstofuitstoot dus compenseren. Bijvoorbeeld door veehouders uit te kopen. Op die stikstofrechten azen onder meer ook projectontwikkelaars. Bovendien blijkt dit zogeheten extern salderen een juridisch moeras te zijn. Meerdere provincies hebben de uitruil van stikstofrechten daarom gestaakt. 

Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks pleit er op Twitter voor om de luchthaven snel een nieuwe bestemming te geven.