‘Wij zien het meest in grootschalige woningbouw, in combinatie met energie-opwekking en recreatie.’ Fractievoorzitter Maarten Koning van D66 kiest daarmee het midden tussen GroenLinks en VVD. De optie Klein Rijnenburg gaat uit van wind- en zonne-energie in het zuiden van het gebied. In het noorden is dan ruimte voor grootschalige woningbouw. 

GroenLinks ziet meer in Groen Rijnenburg, zonder woningbouw, maar met een nieuw bos, een zonnepark en elf windmolens. ‘Wat ons betreft zijn er twee crises: een klimaatcrisis en een wooncrisis’, zegt fractievoorzitter Julia Kleinrensink. De wooncrisis kunnen we oplossen in de stad. Met Rijnenburg kunnen we een bijdrage leveren aan het oplossen van de klimaatcrisis.’ 

Zowel in Rijnenburg als binnenstedelijk bouwen gaat niet samen, zegt ze. ‘Tegelijk bouwen is een fabeltje. Zo zijn er te weinig bouwvakkers en het geld kunnen we maar één keer uitgeven.’ 

De VVD ziet dat anders en bouwt de polder het liefst vol met huizen en bedrijven. Zoals ongeveer staat beschreven in het scenario Groot Rijnenburg. ‘In deze nieuwe woonwijk kunnen we tienduizenden broodnodige én duurzame woningen bouwen zonder de leefbaarheid in de bestaande stad onder druk te zetten.’ De VVD wil wel zonneparken aan de noordkant. 'Zoals dat ook al stond in ons initiatiefvoorstel', zegt raadslid en Rijnenburgwoordvoerder Gertjan te Hoonte.

Zware regenval zet polder onder water

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zegt in een reactie op de studie dat grootschalige woningbouw op de klassieke manier niet mogelijk is. Het hoogheemraadschap keek welke impact zware regenval heeft. Daarbij ging de organisatie uit van de regen die in de zomer van 2021 viel in Limburg. ‘De uitkomsten laten zien dat een groot deel van Rijnenburg dan onder water komt te staan.’

HDSR raadt dan ook aan ‘grondgebonden bebouwing te vervangen door creatieve en innovatieve woonoplossingen waarbij water en bodem sturend zijn, zoals drijvend bouwen, bouwen op palen of niet-woonfuncties in de plint.’ D66 en VVD denken dat er, met aanpassingen, wel gebouwd kan worden. 'In het middendeel kun je intensiever bouwen. Dan hou je aan de noordkant ruimte voor waterberging.'

De drie modellen

Groen Rijnenburg
In model Groen Rijnenburg gaan de onderzoekers uit van windmolens en zonneparken. Er komt geen woningbouw en ook geen kantorenpark of industrieterrein. Wel is er ruimte voor sport en veel groen. Er komen nieuwe fietspaden, maar auto’s en OV moeten over bestaande wegen.

Klein Rijnenburg
Windmolens en zonneparken gaan in dit model samen met ongeveer 22.000 woningen. Er wordt rekening gehouden met de komst van een nieuwe HOV-lijn. Voor auto’s komen er stadsboulevards. Een deel van het gebied wordt geschikt gemaakt voor recreatie. In dit model kan Rijnenburg uitgroeien naar Groot Rijnenburg.

Groot Rijnenburg
Hier is geen sprake van windmolens of zonneparken. De complete polder wordt volgebouwd met woningen. In het noordelijke deel, waar het nat is en de bodem daalt, moet dat met klimaat-aangepaste huizen. Er komt een HOV-netwerk en voor auto’s komen er zeven extra inrij-routes. Uitgangspunt hier blijft ook de fiets.

De ontwerpstudie is gemaakt door de bureaus PosadMaxwan en Goudappel. Het is een eerste stap in het ontwerpproces. Zo wil de gemeente inzicht krijgen in de mogelijkheden in het gebied en welke consequenties die op hoofdlijnen hebben. Het gaat om een schets: de plannen zijn nog niet doorgerekend.