Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekende vorig jaar twee scenario's door op verzoek van de formerende partijen. In variant ‘B’ ging het erom de uitstoot van stikstof vijf jaar sneller te reduceren dan de huidige Wet stikstofreductie en natuurverbetering voorstaat. Daarin staat dat in 2035 74 procent van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische depositiewaarden moet vallen. Dat wil het kabinet dus al in 2030 halen.

Volgens RTL Nieuws heeft de coalitie voor deze B-variant gekozen. De zender baseert zich op ambtelijke stukken. Dat betekent dat ruim 30 procent van de veestapel binnen tien jaar wordt opgekocht. In de berekening gaat het PBL uit van 9 miljard euro, waarvan 3,8 miljard euro voor onteigeningen. Die beperken zich tot stallen en dier- en fosfaatrechten. Grond wordt dan niet opgekocht, schrijft het PBL. Of dat juridisch zo kan, is nog onduidelijk.

Een tweede maatregel in de B-variant die het PBL heeft doorgerekend, zijn ammoniakemissieplafonds voor de landbouw. Die heffing op de uitstoot van ammoniak, en eventueel methaan, moet boeren vanaf 2025 bewegen om hun uitstoot daadwerkelijk te verminderen. Hoe precies, is aan de boeren zelf.

Mestuitstoot ruim 6 procent onder stikstofplafond

De boeren in Nederland zijn al op de goede weg met stikstofreductie. Het CBS publiceerde woensdag voorlopige cijfers waaruit blijkt dat de Nederlandse veestapel ruim 6 procent minder uitstoot dan het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld. In 2021 bedroeg de uitscheiding van stikstof in dierlijke mest 474 miljoen kilogram. Dat is bijna 16 miljoen kilogram minder dan een jaar eerder.

Zowel melkvee-, pluimvee- en varkenshouderijen droegen bij aan de reductie. Bij melkvee komt dat door beter voer, zegt het CBS. De reductie in de varkenssector komt door de daling van het daadwerkelijk aantal varkens in Nederland met enkele procenten. Ook in de pluimveesector komt de reductie doordat er minder dieren worden gehouden.