Daarnaast worden ook twee ruimtelijke programma’s gepresenteerd die ingaan op de daadwerkelijke inrichting van Nederland en de keuzes die voorliggen op onder andere woningbouw, infrastructuur, natuur, klimaat, energie en economie.

Met deze programmatische aanpak wordt directer ingezet op concrete doelen, monitoring en sturing, aldus het Rijk in een persbericht. Op basis hiervan kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afspraken maken met betrokken partijen, ‘waarbij iedereen zijn eerlijke aandeel neemt in het oplossen van volkshuisvestelijke en ruimtelijke opgaven.’

Volkshuisvesting

Met meer regie en tempo moet de woningbouw in deze kabinetsperiode worden verhoogd naar 100.000 woningen per jaar. Daarbij komt meer sturing op de kwalitatieve opgave: passend bij de woonwensen en – behoeftes van mensen en zoveel mogelijk betaalbaar.

In de eerste helft van maart 2022 wordt de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw gepresenteerd. Hierin wordt beschreven op welke manier de woningbouw versneld wordt en hoe de woningvoorraad past bij de woonwensen.

Vijf programma's

Naast het programma Woningbouw wordt er gewerkt aan vijf programma’s rondom wonen, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming.

  • Begin april komt het programma ‘Een thuis voor iedereen’ beschikbaar, dat ingaat op de huisvesting van aandachtsgroepen.
  • Daarna volgt het programma Betaalbaar wonen, voor het beperken van te hoge woonlasten en de bescherming van kopers en huurders tegen excessen op de woningmarkt.
  • Het programma Verduurzaming gebouwde omgeving gaat onder meer in op isolatie en de warmtetransitie.
  • Vanuit het programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt in de zestien kwetsbare gebieden langjarig ingezet op leefbare en veilige wijken, zodat er een beter perspectief ontstaat voor de inwoners op het vlak van onder andere wonen, onderwijs, armoede en gezondheid.
  • Om het toenemend aantal ouderen te voorzien van passende huisvesting en de doorstroming op de woningmarkt op gang te bevorderen, komt er een programma Wonen en ouderen.

Ruimtelijke Ordening

Om in de ruimtelijke ordening de regie te herpakken, worden twee programma’s ingezet die toewerken naar de aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Met het programma uitvoering NOVI worden afspraken gemaakt met mede-overheden en de samenwerking geïntensiveerd, waarbij ingezet wordt op de inbreng van rijksgronden en actief rijksgrondbeleid. Het programma Mooi Nederland zet in op de ruimtelijke kwaliteit met aandacht voor de energietransitie, verstedelijking en de inrichting van het landelijk gebied.

Beide programma’s worden tegen de zomer gepresenteerd, waarna in het najaar van 2022 gestart wordt met de aanscherping van de NOVI, die naar verwachting in 2024 definitief van kracht wordt.