‘Het voelt als staan op een ijsschots, die steeds kleiner en daardoor instabiel wordt’, schrijven Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in de brandbrief. Na het bronmaatregelenpakket in april 2020 is niets meer gebeurd, zegt de provincie. Snelheid is daarom geboden.

Noord-Holland schrijft dat eerdere bronmaatregelen weinig effect hebben in de westelijke provincies. Zo zet de uitkoopregeling voor agrarische bedrijven in een provincie met extensieve landbouw nauwelijks zoden aan de dijk. Zeeland wijst er in een reactie op dat landbouw ook daar nauwelijks een issue is: ‘Wij zijn voor het overgrote deel afhankelijk van bronmaatregelen in het buitenland en de scheepvaart.’ 

Snelheidsverlaging op wegen

Ook had de verlaging van 130 naar 100 km/u weinig zin in een regio waar 100 km/u meestal al de maximumsnelheid is. Dat geldt voor zowel Noord-Holland als Zeeland. Noord-Holland gaat zelf de snelheid verlagen op vijf trajecten op provinciale wegen om stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden tegen te gaan. In het rapport staat dat ook 80 km/u op de N246 Westzaan - A8 positieve effecten heeft.

De provincie Zuid-Holland laat Stadszaken weten dat snelheidsverlaging daar op dit moment geen gespreksonderwerp is.

Verder schrijft Noord-Holland dat tijdelijke maatregelen tegen juridische grenzen aanlopen. Zoals intern salderen, dat niet langer vergunningplichtig is. ‘Daarnaast dreigt extern salderen onmogelijk te worden gezien de recente rechtelijke uitspraken’. Voor de provincie Overijssel waren deze juridische problemen al reden extern salderen op te schorten.

Voorzet provincies nieuwe bronmaatregelen

De provincie somt in de brandbrief een aantal mogelijk bronmaatregelen op:

  • Herinvoeren vergunningplicht bij intern salderen;
  • Een systeem voor natuurneutrale wijzigingen;
  • Verlagen snelheid op rijkswegen;
  • Tata Steel tijdelijk meer stikstofruimte geven.

Zeeland en Zuid-Holland voegen daar nog aan toe:

  • Walstroom (Dat gaf Noord-Holland eerder deze week ook al aan);
  • Bronmaatregelen voor de scheepvaart;
  • Specifieke bronmaatregelen voor bedrijven in de (Rotterdamse) haven;
  • Afspraken met het buitenland. 

Noord-Holland wil snel in gesprek met het kabinet over de bronmaatregelen. Het lijkt erop dat minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof daartoe bereid is. ‘We moeten ervan uitgaan dat niet alles kan, maar ik kijk er naar uit om er samen met de Kamer en provincies de schouders eronder te zetten’, zei de minister in een commissievergadering over stikstof gisteren.

Van der Wal beloofde dat ze vóór het volgende commissiedebat op 31 maart in de Tweede Kamer een hoofdlijnenbrief zal versturen over de stikstofaanpak.