Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: ‘De warmtetransitie is een van de hoekstenen van het klimaatbeleid. Maar het is ook een complexe opgave, want het gaat om het maken van drastische keuzes, waarbij naar heel veel verschillende aspecten gekeken moet worden. De keuze voor bijvoorbeeld restwarmte of aardwarmte als warmtebron voor het verwarmen van huizen vraagt om een heel ander soort uitwerking. Wij helpen de gemeenten daar graag bij.’

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. De gemeenten in Noord-Holland brengen de komende jaren samen met de bewoners in beeld welke alternatieven voor aardgas het beste in een bepaalde wijk of buurt passen. De provincie ondersteunt gemeenten hierbij met subsidies, onderzoek en het uitwisselen van kennis. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente een Transitievisie warmte opstelt. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan, op welke manier en in welk tempo. Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak. Om te zorgen dat gemeenten een gedragen warmtevisie opstellen met een realistische doorkijk naar de wijkuitvoeringsplannen, is een goed proces en goede voorbereiding met betrokkenheid van inwoners volgens de provincie essentieel.