'Hyperscale datatacentra leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde', schrijft de coalitie in de paragraaf die gaat over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Daarin geeft de coalitie ook aan dat het kabinet zich inzet voor onder meer een goede ruimtelijke inrichting en ‘verrommeling en verdozing van onze leefomgeving’ en de ruimtelijke inpassing onze energietransitie. Een nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) krijgt een regiefunctie voor het ruimtelijk beleid.

Zeewolde

Vanavond beslist de gemeenteraad van Zeewolde over de bestemmingwijziging die nodig is voor de komst van het omstreden hyperscale datacentrum van Facebook-moederbedrijf Meta naar de Flevopolder. Zowel oud-minister Eric Wiebes van EZK als zijn opvolger Stef Blok hebben niet willen interveniëren in de komst van dit datacentrum, dat niet in overeenstemming zou zijn met de beleidslijn in de Nationale Omgevingsvisie (Novi) die voorschrijf dat hyperscales zich vanwege de wissel die ze trekken op het energienet, aan de randen van het land moeten worden geplaatst, dichtbij de aanlanding van zeekabels voor duurzame energie. Wiebes intervenieerde wel bij de aansluiting van Meta op het hoogspanningsnet. Meta wilde een eigen onderstation bouwen. Via een aanwijzing regelde Wiebes dat Tennet daaraan meewerkt.

De Novi is alleen zelfbindend voor het rijk, anders dan de vroegere planologische kernbeslissingen zoals Nota Ruimtelijke Ordening.