Ook in dit coalitieakkoord staat nogmaals dat Nederland koploper onder Europese lidstaten moet worden in het tegengaan van de opwarming van de aarde, ondanks haar huidige positie in de ranglijsten. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet zal verder worden aangescherpt naar tenminste 55 procent reductie. De bijbehorende ambitie is om in het beleid te streven naar een reductie van zestig procent. Voor het voeren van regie over het beleid en het nieuwe Klimaatfonds, en het versterken van de uitvoeringskracht van het Rijk en medeoverheden, wordt de positie van minister voor Klimaat en Energie in het leven geroepen. Een onafhankelijke wetenschappelijke raad zal het beleid beoordelen en daarover de minister adviseren. 

De Nederlandse industrie gaat duidelijk merken dat ambities worden aangescherpt. In het coalitieakkoord staat dat er hogere ambities komen voor de ETS-sectoren, dat beslaat in Nederland een 450 bedrijven. Daarnaast komen er bindende maatwerkafspraken voor de tien tot twintig grootste uitstoters van broeikasgassen, waarbij rekening gehouden zal worden met de samenhang van deze bedrijven in industrieclusters. Het coalitieakkoord stelt dat de maatwerkafspraken een wederkerigheid kennen: de overheid zal nieuwe energie infrastructuur faciliteren, de industrie houdt zich in ruil daarvoor aan afspraken over verduurzaming. Het akkoord noemt ook het harder aanpakken van milieucriminaliteit en milieurisico’s door industriële spelers. 

Zon, wind en… kernenergie

Over de energiemix is duidelijk dat de coalitie blijft inzetten op het aanbod van hernieuwbare energiebronnen als wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie. Tegelijkertijd zal de overheid de productie en import van waterstof opschalen. Inzet van houtige biomassa zal zo spoedig mogelijk worden afgebouwd. Een klimaat- en energiefonds van 35 miljard euro, verspreid over de komende tien jaar, moet de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE++) aanvullen om de benodigde infrastructuur voor de hernieuwbare energie aan te leggen. Ook komt er versnelling in de aanpak zoals in de Crisis- en Herstelwet, volgens de coalitie gaan procedures voor de realisatie van nieuwe grootschalige energie-infrastructurele projecten niet snel genoeg.

Een interessante aanvulling op de huidige energiemix is kernenergie. In het coalitieakkoord wordt de ambitie uitgesproken om de kerncentrale in Borssele langer open te houden en benodigde stappen te zetten om de bouw van twee extra kerncentrales mogelijk te maken. De volgende regering zal marktparktijen ondersteunen en faciliteren in hun verkenningen, innovaties ondersteunen, tenders uitzetten en voorbereidingen treffen in wet- en regelgeving. De inzet op kernenergie moet ook waarborgen dat gaswinning in Groningen volgens plan wordt afgebouwd.

Isoleren en rekeningrijden

Ook in de gebouwde omgeving worden grote stappen gezet om te verduurzamen. Een langdurig Isolatieprogramma met commitment en middelen tot 2030 moet het isoleren van woningen versnellen. De hybride warmtepomp wordt daarbij op korte termijn als een goede warmteoplossing beschouwd. Op wijkniveau wil de coalitie blijven inzetten op warmtenetten. Op het gasnet komt een bijmengingsverplichting voor groen gas.

De coalitie blijft investeren in schone mobiliteit en het verduurzamen van brandstoffen die hiervoor nodig zijn. Nederland kan volgens de vier partijen koploper zijn in synthetische kerosine. De grootste doorbraak is echter de introductie van het rekeningrijden, dat vooral door de VVD jarenlang is tegengehouden. In 2030 komt een systeem van ‘betalen naar gebruik’ voor alle automobiliteit, dat in wetgeving wordt vastgelegd. Voor de consument worden ook vliegtickets duurder: de coalitie verhoogt de vliegticketbelasting en steekt een deel van de opbrengst in de verduurzaming van de luchtvaart en het verminderen van leefomgevingseffecten.