Bouw

 • De woningbouw wordt versneld naar 100 duizend woningen per jaar. Twee derde van die woningen moeten betaalbare huur en koop zijn, tot de NHG-grens.
 • Snellere bouwproductie met een nieuwe Nationale Woon- en Bouwagenda. Daarin is aandacht voor de capaciteit van de bouw en vergunningen. Met een nadruk op prefab en circulair bouwen.

Locaties

 • Er komt een nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). De minister  gaat gemeenten en provincies ‘ondersteunen’ bij woningbouwlocaties en maakt prestatieafspraken.
 • Aandacht voor binnen- én buitenstedelijk bouwen. Daarbij ligt de nadruk op de eerder aangekondigde veertien verstedelijkingsgebieden en spoorzones.
 • Bij bebouwing van open ruimte ‘groeit groen mee’.
 • De komende tien jaar komt 7,5 miljard euro beschikbaar voor de ontsluiting van woningbouwlocaties. Dit geld komt in het mobiliteitsfonds en wordt besteed in overleg tussen IenW, VRO en de regionale overheden.
 • Het Rijk gaat met de gronden en het vastgoed van het Rijksvastgoedbedrijf actief bijdragen aan woningbouw.

Sociale huur en middenhuur

 • De verhuurderheffing wordt afgeschaft, in ruil voor bindende prestatieafspraken met de corporaties. Met een inzet op flexwoningen, sociale huur, renovatie en verduurzaming van het bestaand bestand en leefbaarheid.
 • De markttoets wordt voor de komende kabinetsperiode afgeschaft, zodat corporaties meer middenhuur kunnen bouwen
 • Mensen met een lager inkomen betalen minder voor hun sociale huurwoning, mensen met een hoger inkomen betalen juist stapsgewijs een marktconforme huur.
 • Corporatiehuurders krijgen een kans om hun woningen ‘onder bepaalde voorwaarden’ kopen. Deze regeling geldt specifiek voor grondgebonden woningen.
 • Middenhuurwoningen krijgen ‘een vorm van huurprijsbescherming’. Daarmee moet wonen voor middeninkomens betaalbaar worden en tegelijkertijd rendabel blijven voor institutionele beleggers.
 • Het woningwaarderingsstelsel wordt versimpeld en toegang tot de Huurcommissie moet makkelijker worden.
 • De Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds worden verlengd.
 • Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om discriminatie en malafide verhuurders aan te pakken, met een meldplicht, registratieplicht over verhuurvergunning, met name voor grotere verhuurders.

Flexwonen en speciale doelgroepen

 • Er komt speciale aandacht voor starterswoningen, senioren en middeninkomens. Tevens meer woningen voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen, met jaarlijks 15.000 flexwoningen en 15.000 woningen uit transformatie. Verder meer ruimte voor coöperaties.
 • Er komen regionale afspraken voor de huisvesting van statushouders, met afspraken over flexwoningen en versimpelde procedures.
 • Voor starters is bij de hypotheekaanvraag de actuele studieschuld bepalend.
 • Senioren moeten een deel van hun woningwaarde eenvoudiger kunnen opnemen.