Een initiatief van de ‘Gideonsbende’, vier dorpsgenoten uit Holwerd, wordt gezien als hét grote project dat Holwerd van een Fries krimpdorp tot een toeristische pleisterplaats moet maken. Waar voorzieningen eerst verdwenen, lijkt nu aan de horizon juist perspectief te liggen. Het plan is om een gat in de dijk te maken om het water en de getijden van de Waddenzee via een geul landinwaarts te trekken. Een jachthaven en aanvullende recreatiemogelijkheden moeten het dorp weer op de kaart zetten, en moet Noardeast-Fryslân een economische en ecologische boost geven.

Maar de Leeuwarder Courant wist onlangs de hand te leggen op een uitgelekt advies van ingenieursbureaus Arcadis, Waterproof en Daltares, op verzoek van de projectgroep Holwerd aan Zee. In dat advies stond dat de nieuwe vaargeul permanent opnieuw zal dichtslibben en dat het voorkomen daarvan duur is. Ook voldoet het plan niet aan de klimaatstellingen van de gemeente Noardeast-Fryslân en de kunstmatige ingrepen voor Holwerd aan Zee blijken grote gevolgen te hebben voor de natuur in het nabijgelegen Natura2000-gebied.

De stuurgroep Holwerd aan Zee wil nu ‘verbeterpunten’ doorvoeren in de bestaande plannen. Gedeputeerde Klaas Fokkinga, die de stuurgroep leidt, ziet nog mogelijkheden om de plannen voor Holwerd aan Zee door te zetten. ‘Het is technisch uitvoerbaar, maar de plannen moeten wel worden aangepast’, aldus Fokkinga tegen Omroep Fryslân. De begroting voor Holwerd aan Zee staat inmiddels op 140 miljoen euro. In de raadsvergadering van vier november zei het college van Noardeast-Fryslan hier nog vijf miljoen aan toe te voegen.

‘Te verwaarlozen positief resultaat’

In een reactie op het gelekte advies riep Cootje Klinkenberg-Franken van de eenmansfractie Actief Lokaal gisteren versneld op tot een raadsstemming over Holwerd aan Zee. In haar motie schrijft Klinkenberg-Franken een ‘vrijwel te verwaarlozen positief resultaat’ te zien in een eerder uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyse en dat een Milieu Effect Rapportage ontbreekt. Zij stelt verder dat er voor de vijf miljoen euro uit het ontwikkelfonds goede alternatieve doeleinden bestaan, zoals één miljoen voor een alternatief plan voor Holwerd en het resterende bedrag voor de realisatie van benodigde woningen in Noardeast-Fryslân. Door het initiële enthousiasme rond de plannen voor Holwerd aan Zee zijn de beschikbare woningen volgens Klinkenberg-Franken zo goed als allemaal verkocht, maar niet aan bewoners van Holwerd maar aan een vastgoedontwikkelaar. Daarom zijn extra woningen voor ‘échte Holwerdenaars’ volgens haar fractie hard nodig.

In de raadsdocumenten voor de vergadering had Klinkenberg-Franken ook haar brochure bijgevoegd: een uitgebreide analyse van de kosten en baten en een verzameling van partijen die hun zorgen over het project hebben uitgesproken, zoals Holwerdse boeren die bang zijn voor ziltige grond en Rijkswaterstaat die zich uitsprak tegen de komst van recreatievaart. Ook het college van Noardeast Fryslân heeft aangegeven niet te willen opdraaien voor kosten die onderhoud van de waterwegen en kunstwerken met zich meebrengen, terwijl die kosten er wel lijken te komen.

Onder het mom ‘Breng de zee niet naar Holwerd, maar Holwerd naar de zee’ stelt de partij van Klinkenberg-Franken een buitendijks strand voor in de oksel van de Holwerder pier. De pier doet nu nog dienst voor de passagiers van de veerverbinding naar Ameland, maar zowel de provincie Friesland als Rijkswaterstaat hebben volgens Actief Links aangegeven dat de verhuizing van de veerdienst naar Ferwerd mogelijk kostengunstig uitpakt voor de huidige torenhoge baggerkosten die ervoor worden gemaakt.

Motie unaniem verworpen

In de gemeenteraad kon de motie van gisteren desondanks geen enkele steun genieten. Eindstand stond alleen Actief Lokaal achter haar eigen motie. Klinkenberg-Franken is er teleurgesteld over: ‘Een aantal partijen hebben onze alternatieve plannen voor Holwerd aan Zee niet eens benoemd in hun spreektijd, daar heeft ontzettend veel werk in gezeten. Men begint steeds maar weer over nieuwe onderzoeken die moeten worden afgewacht, maar alle seinen voor Holwerd aan Zee staan op rood.’ En dat is al jaren zo, stelt Klinkenberg. ‘Er blijft maar extra geld naar de plannen gaan, terwijl de onderliggende MKBA al vier jaar voldoende reden zou moeten zijn voor het college om hier geen geld in te steken. De kosten zijn te hoog, te onoverzichtelijk, mede door de slibsituatie ter plaatse en geen van de betrokken partijen lijkt hier voor op te willen draaien.

In dezelfde raadsvergadering werd nog een andere motie behandeld, van de partij Belang Van Nederland, die het project Holwerd aan Zee eveneens in twijfel trok. Johan Talsma, fractievoorzitter van de eenmansfractie, hoopte met zijn motie te bereiken dat er geen geld meer beschikbaar werd gesteld voor het project, om het geld uit het ontwikkelfonds te besteden aan andere initiatieven. Deze motie werd om onbekende reden teruggetrokken voordat erover gestemd kon worden.