Dat zegt IPO-woordvoerder (Interprovinciaal Overleg) Sander Hage in een reactie op het stuk Brandbrief winkeliers 'verkeerd geadresseerd' dat vorige week verscheen op Stadszaken. In het stuk krijgen de provincies het verwijt slechte regie te voeren op vraag en aanbod op de retailmarkt. Met name noordelijke provincies, die hun fiat gaven aan de bouw van outletcentra (Assen, Winschoten) krijgen ervan langs, omdat in stadcentra aldaar de leegstand oploopt tot 20 procent. 

'Provincies zetten de kraan dicht, maar de markt moet bereid zijn te dweilen'

Hage: 'Provincies willen levendige en leefbare stads- en dorpscentra behouden en voorkomen dat nieuwe - grootschalige - detailhandel buiten het centrum leidt tot leegstand of tot ontwrichting van het voorzieningsniveau. Provincies zetten daarom in op concentratie van detailhandel in bestaande centra van steden en dorpen en gebruiken daarvoor de sturingsmogelijkheden binnen hun ruimtelijk instrumentarium. Daarnaast faciliteren provincies regionale samenwerking en afstemming door het beschikbaar stellen van kennis - onder meer over koopstromen en het effect van online retail - en het faciliteren van pilots over nieuwe winkelconcepten en revitalisering van centra. Deze actieve regierol van provincies is bevestigd in de Retailagenda, die provincies en andere partijen hebben ondertekend.' 

Provinciale retaildeals in de maak

Hage: 'Zeker vier provincies willen op korte termijn een retaildeal sluiten met de minister van Economisch Zaken. Doel is de uitvoering van acties te versnellen die nodig zijn voor sterke winkelgebieden en leefbare binnensteden en kernen zoals bijvoorbeeld door het schrappen van plancapaciteit. Dat werkt alleen als marktpartijen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Provincies zetten de kraan dicht, maar de markt moet bereid zijn te dweilen.' 

De provinciale retaildeals komen in aanvulling op de bestaade gemeentelijke retaildeals die vijftig lokale overheden sloten met de minister van Economische Zaken en waarin vooral afspraken gemaakt zijn rondom de exploitatie van individuele winkels, bijvoorbeeld ten aanzien van huren, functie-uitbreiding, scholing.

De provinciale retaildeals hebben volgens Hage tot doel om van visie naar uitvoering te komen. De inhoud van de deals is maatwerk en verschilt per provincie. Hage: 'In de deals kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over het bevorderen van het opstellen van regionale visies met daaraan gekoppeld afspraken over programmering en monitoring, over perifere detailhandelslocaties -  bijvoorbeeld door te inventariseren, transformeren, saneren - of over het scheppen van ruimte voor vernieuwing en andere initiatieven. Voor alle provinciale deals geldt dat provincies afspraken maken over beschikbaarheid en ontsluiting van kennis.'