Het ecoduct over de N226 is onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Dit ecologisch netwerk strekt zich uit over het hele land. In Utrecht loopt het van ’t Gooi tot aan de Uiterwaarden aan de Rijn. De provincie Utrecht, ProRail, Rijkswaterstaat, gemeenten en Waterschappen werken samen aan dit netwerk.

In de provincie Utrecht wordt het Natuurnetwerk Nederland veel door snelwegen, spoorlijnen en kanalen doorsneden. Dieren kunnen zich daardoor niet goed verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied, waardoor hun overlevingskansen en de biodiversiteit afnemen.

Het nieuwe ecoduct moet voor meer samenhang tussen de natuurgebieden zorgen. Leefgebieden voor diersoorten als de ree, de das en verschillende vogel- en vlindersoorten moeten met elkaar in verbinding komen, waardoor er meer ecologische samenhang ontstaat en soorten hun gebied kunnen vergroten. Verder zijn er met de aanleg van een ecoduct minder aanrijdingen.

Het ecoduct N226 Maarsbergen wordt maximaal vijftig meter breed en zal ongeveer vijf meter boven het maaiveld uitsteken. Om het ecoduct niet hoger dan vijf meter te laten worden, wordt de provinciale weg één tot anderhalve meter verdiept. Op dit moment wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp. Hier zijn de komende tijd nog meer onderzoeken voor nodig, aldus de provincie Utrecht.

Het definitieve ontwerp moet in het vierde kwartaal van 2021 gereed zijn. Verwachting is dat de start van de bouw van het ecoduct in 2022 plaatsvindt. Medio 2023 zal het ecoduct en de omliggende natuur gerealiseerd zijn. 

Voor betere natuurverbindingen werden eerder al tientallen faunapassages en een handvol ecoducten gerealiseerd in de provincie Utrecht. Op dit moment staan naast de te bouwen ecoduct over de N226 nog vier nieuwe faunatunnels op de planning, over N-wegen en de Europese weg E35.

Het landelijke Natuurnetwerkprogramma heeft een tweeledig doel. Enerzijds moet bestaande natuur beter verbonden worden, waar ecoducten als die over de N226 aan bijdragen. Anderzijds hebben het Rijk en de provincies de ambitie om méér natuur te realiseren, liefst 80 duizend hectare per 2027. De uitvoer ligt bij de provincies. Om de ambities waar te maken, is nog flink werk aan de winkel. Het PBL concludeerde in 2020 dat de decentrale overheden achterliepen bij het realiseren van het netwerk. Dat komt vooral door gebrek aan beschikbare grond voor de nieuwe natuur.