Overijssel kan vanuit het Rijksprogramma Natuur rekenen op 87 miljoen euro voor de jaren 2021 -2023. Vanuit dit programma is jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor natuurherstel en -ontwikkeling, met bijdragen van Rijk en de provincies.

De 87 miljoen euro maakt het mogelijk om de al in 2013 door de provincie ingezette lijn van herstel voor Natura 2000-gebieden verder door te ontwikkelen, aldus de provincie Overijssel. Naar eigen zeggen hanteert Overijssel een ‘unieke aanpak’, door bij natuurontwikkeling samen met vijftien organisaties te zoeken naar een goede balans tussen economie en ecologie.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is blij dat er een substantieel deel van het geld naar Overijssel komt: ‘Hiermee kunnen we een extra impuls geven aan het behoud en herstel van mooie natuur in Overijssel. Daarnaast ontstaat ook ruimte voor agrarische bedrijven om over te schakelen naar een natuur inclusieve bedrijfsvoering, of op een andere locatie hun bedrijf voort te zetten. Hierdoor bieden we de ondernemers rond het natuurgebied een duurzaam toekomstperspectief.’

Overijssel heeft een grote opgave voor het compenseren van bos. Het verwijderen van bomen in Natura 2000-gebieden wordt ingezet voor bijvoorbeeld heideherstel, maar ook om onnodige verdamping in droogtegevoelige hoogvenen tegen te gaan.

In het totale maatregelenpakket van het Programma Natuur is ruimte opgenomen om deze boskap te compenseren. Van het geld kan er komende periode tot 275 hectare bos bij komen in Overijssel. Op dit moment wordt deze boscompensatie als onderdeel van een bredere bossenstrategie uitgewerkt, samen met natuurorganisaties, particuliere grondeigenaren, agrarische ondernemers en andere partijen.