De drukte bij de Mall zorgt voor veel onrust bij buurtbewoners en bezoekers. Gemeente Leidschendam-Voorburg gaat opnieuw kijken hoe ze de bereikbaarheid kan verbeteren en de druk op de omgeving kan verminderen. De gemeente heeft van begin af aan gerekend op circa 12 tot 14 miljoen bezoekers per jaar aan de Mall. Op één zaterdag komen er nu echter al 50 duizend bezoekers op af,  midden in de zomerperiode. We vragen Astrid van Eekelen, wethouder te Leidschendam met onder meer verkeer en vervoer, toerisme en de Mall in haar portefeuille, hoe de gemeente de verkeersdruk precies wil oplossen.

De gemeente wil in de toekomst meer inzetten op smart city-toepassingen en een betere mobiliteitsmix, vertelt Van Eekelen. Openbaar vervoer speelt daarbij een grote rol. De afgelopen maanden zag de gemeente dat bezoekers meer met de auto kwamen in plaats van het OV. Met de huidige coronamaatregelen gaat de gemeente vanaf het najaar meer stimuleren op herstel van de mobiliteitsmix. Meer informatie verschaffen en kijken naar alternatieven behoren tot de mogelijkheden.

Welke maatregelen wil de gemeente treffen?

‘Op dit moment zet de gemeente in op een Operationeel Mobiliteits Centrum (OMC), waarmee we vanuit een centraal punt informatie over parkeercapaciteit en de situatie op de wegen bewaken. Van daaruit stemmen we in de samenwerking met de Mall en Rijkswaterstaat af hoe een bepaalde verkeerssituatie het beste te beheersen is. Op locatie kijken we gezamenlijk met verkeerscentrales  RegioDesk van Bereik!, de Control Room (URW), aangevuld met verkeers- en parkeerregelaars hoe we de stromen zo goed mogelijk kunnen geleiden.’

‘Verder lopen en fietsen iedere zaterdag toezichthouders van de gemeente door de omringende wijken. Op andere dagen volgt het OMC de verkeersbewegingen op afstand. Verder is het inzetten van extra handhaving en verkeersregelaars één van de mogelijke oplossingen voor het tegengaan van uitwijkparkeerders.’

‘Op de korte termijn werken we aan een pilot met slimme mobiliteitsoplossingen, om te zorgen dat er in verhouding minder mensen met de auto naar de Mall komen. Op de middellange termijn is het de bedoeling dat we al deze maatregelen borgen in de dagelijkse operatie.’

Had de gemeente de drukte kunnen voorkomen?

‘Dat is altijd een lastige vraag. We hebben veel maatregelen waar we nu aan denken al meegenomen in de voorbereidingen. Alleen was het door de coronamaatregelen niet goed mogelijk om in te schatten wanneer welke maatregelen precies nodig zouden zijn.’  

‘Tijdens een proef met het OMC op Hemelvaartsdag leek het, vanwege de coronamaatregelen, nog relatief rustig op de weg en het parkeerterrein. Toen het Pinksterweekend begon, merkten we echter dat dit beeld niet representatief was. Er komen meer bezoekers dan wij in eerste instantie hadden verwacht, waardoor er files ontstaan. In de dagen na de drukte hebben we het OMC operationeel gekregen. Sinds eind mei zijn we continu bezig met het bewaken van parkeer- en verkeerssituaties.’

Hoe gaat de gemeente om met de klachten van buurtbewoners over de drukte en parkeeroverlast?

‘We beginnen met het in kaart brengen van de klachten, zodat we eventuele passende maatregelen kunnen treffen. In het voorjaar is daartoe een enquête uitgezet over de parkeersituatie. Helaas is hier onvoldoende informatie uitgekomen, waardoor we dit onderzoek in het najaar nogmaals gaan herhalen.’

‘Die enquête moet duidelijkheid geven over wat er onder bewoners precies leeft en welke oplossingen daar het beste bij passen. In de vorige enquête kwam naar voren dat een deel van de bewoners een blauwe zone of een parkeervergunningsysteem voorstelt. Zo’n blauwe zone en parkeervergunningen gelden het hele jaar door en daarom moeten we samen met de bewoners goed kijken of dit opweegt tegen het voorkomen van de overlast.

De gemeente heeft meerdere malen aangegeven dat er voldoende parkeergelegenheid is bij de Mall. Waarom wordt er dan toch zoveel in woonwijken geparkeerd?

‘In totaal heeft de Mall vierduizend gratis parkeerplekken. Volgens de berekening zou dit afdoende moeten zijn, maar we moeten wel zorgen voor goede begeleiding van bezoekers langs de parkeerroute. Het stimuleren van het OV is een van de ideeën die wij willen toepassen, maar voor de uitvoering moeten we nog even kijken wat de mogelijkheden zijn. We nemen de waarnemingen van buurtbewoners erg serieus en zullen met hen in gesprek blijven gaan.’

Kunt u wat meer vertellen over de smart city-toepassingen?

‘Momenteel is de gemeente bezig met onderzoeken welke smart city-toepassingen mogelijk zijn, omdat we de doorstroming willen verbeteren. Onze verwachting is dat er minder vaak verkeer stilstaat of elkaar blokkeert op de kruisingen. Dit geeft vervolgens minder uitstoot en getoeter.’

‘Samen met gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat en Bereik! werken we aan het realiseren van een dynamische groene golf, waarbij we optimaal gebruikmaken van de onlangs aangeschafte slimme verkeerslichten. Uitgangspunt is dat de verkeerslichten in de gemeente Leidschendam-Voorburg slim samenwerken met de verkeerslichten van de N14, die eigendom zijn van Rijkswaterstaat. Dan kan het verkeer vanaf de parkeergarage aan de Heuvelweg in één keer doorrijden naar de A4. Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk tussenstops vermijden.’

‘In overleg met RegioDesk worden verkeersmatregelen integraal door verschillende centrales uitgevoerd. We adviseren daarmee de meest optimale route, waardoor we het verkeer snel kunnen opvangen. Vanuit de verkeerscentrale passen we de lichten aan op basis van de behoefte van het verkeer. Ook zijn we momenteel in gesprek over de ondertunneling van de N14, tussen de Noordsingel en de Heuvelweg. Door allerlei wettelijke procedures, waarbij de stikstof problematiek op dit moment opnieuw zorgt voor vertraging, is er tot op heden nog geen Tracébesluit genomen.’