Toekenning van dit diploma is verre van vanzelfsprekend en vraagt dan ook voortdurende inspanning, aldus Staatsbosbeheer. In Nederland hebben slechts vier natuurgebieden deze bijzondere status. Het gaat naast Weerribben-Wieden en Oostvaardersplassen om de Boschplaat (Terschelling) en het Naardermeer.

De Raad van Europa is enthousiast over de ontwikkelingen en de bereikte kwaliteit in de twee natuurgebieden. Wel stelt de Raad dat de komst van vliegveld Lelystad de Natura2000-doelstellingen niet in gevaar mag brengen.

De Raad doet enkele aanbevelingen om er voor te zorgen dat deze gebieden ook na 2029 in aanmerking blijven komen voor het Europees diploma. Zo wijst de Raad in de Weerribben-Wieden op het belang van een goede monitoring van de verbindingszone tussen Weerribben en Wieden. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere de effecten van lichtvervuiling en waterhuishouding op insecten en zoogdieren.

Ook het zoeken naar alternatieven voor verbranden van rietafval en het opstellen van een visbeheerplan worden genoemd. De beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zien in de verlenging van het diploma een belangrijke erkenning voor het beheer van het natuurgebied, waar recreatie ook een grote rol speelt.

Voor de Oostvaardersplassen wijst de Raad op het belang van het volgen en optimaliseren van de waterdynamiek en de begrazingsdynamiek met grote grazers. De Raad adviseert verder vooral door te gaan met de ontwikkelingen rond Nationaal Park Nieuw Land. Staatsbosbeheer en provincie Flevoland zien in de verlenging van het diploma een belangrijke erkenning voor het beheer van het natuurgebied, waar vogels op één staan.