In deze procedure bij de rechtbank ging het er niet om of er al dan niet een vergunning is gevraagd voor de geplande werkzaamheden voor onder meer verlengde tribunes op het Circuit Zandvoort. Evenmin over mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan. In deze procedure staat alleen ter discussie of de Gedeputeerde Staten (GS) de ontheffing op de juiste wijze hebben verleend. De rechtbank heeft vooral gekeken naar de vraag of de GS zich in redelijkheid op het standpunt konden stellen dat er geen andere bevredigende oplossingen mogelijk zijn geweest endat er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang die de ontheffing rechtvaardigen.

Bij de beoordeling van de vraag of er een andere bevredigende oplossing mogelijk is hebben de GS beoordelingsvrijheid en moet gekeken worden naar het doel van de ingreep. Dat is in dit geval het mogelijk maken van de Dutch Grand Prix op het Circuit Zandvoort. Uitgangspunt is dat het circuit al een bestaande inrichting is waarbinnen races en grote aantallen bezoekers zijn toegestaan. De ingrepen waarvoor ontheffing is gevraagd en verleend, zijn gebonden aan deze specifieke locatie. 

De rechtbank vindt dat de GS voldoende gemotiveerd hebben dat het plaatsen van tribunes nodig is om de Dutch Grand Prix veilig en ordelijk te laten verlopen, gelet op het beoogde aantal bezoekers en andere aanwezigen. De tribunes kunnen voorkomen dat bezoekers het duingebied beschadigen door vertrapping. Het evenement is niet haalbaar wanneer bezoekersstromen worden ingedamd. En voor het realiseren van de toegangsweg en -paden bestaat geen bevredigend goed alternatief. DeGS hebben zich dus in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat er geen andere bevredigende oplossing is. 

De GS hebben zich ook in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang die de ontheffing rechtvaardigen. Ook hier gaat het erom dat het circuit een bestaande inrichting is. De dwingende redenen van openbaar belang zijn met name gelegen in het mogelijk maken van een topsportevenement met statuur, met grote nationale en internationale belangstelling. Dat is geen tijdelijk belang.

De wijzigingen waarin de ontheffing voorziet, zijn nodig om de Formule 1 veilig en ordelijk te kunnen organiseren. Voor de bekostiging zijn grote aantallen bezoekers nodig. En het is aannemelijk dat er een economische impuls van uitgaat voor Zandvoort en de regio. De verstoring van de exemplaren zandhagedis en rugstreeppad en de aantasting van hun vaste rust- en verblijfplaatsen zijn in dit geval beperkt en ook grotendeels tijdelijk. Daarom mogen de GS dat belang minder zwaar laten wegen dan de dwingende redenen van groot openbaar belang (topsport en de impuls voor de regionale economie en het toerisme).