Karin Dekker, wethouder in Assen en voorzitter Themagroep Duurzaamheid van de G40 : ‘Onze gemeenten en partners zijn hard bezig om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Bij de uitvoering hebben we steun en dekking van het Rijk nodig. Om te beginnen vragen we om duidelijkheid over het budget voor 2022. Dat is tot op heden nog niet geregeld en de motor dreigt stil te vallen. Daarnaast hebben we een concreet pakket ontwikkeld met mogelijke maatregelen die helpen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord realiseren.’

Samen met onder andere Aedes, NVDE, Netbeheer Nederland, Techniek Nederland, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Geothermie Nederland, Warmtenetwerk en HIER presenteren de gemeenten zeven stappen:

  1. Een budget in de vorm van vouchers voor bewoners in de aangewezen transitie wijken, bijvoorbeeld om de eigen woning te isoleren of om in een zonneboiler of warmtepomp te investeren. Dit budget heeft een zodanige omvang dat deze in belangrijke mate bijdraagt aan woonlastenneutraliteit.
  2. Geoormerkte teruggave van de verhuurdersheffing aan corporaties voor realisatie van de verduurzamingsopgave.
  3. Een investerings- en subsidie-instrument voor de onrendabele top van warmtenetten en voldoende subsidiering van duurzame warmtebronnen.
  4. Geleidelijke en beperkte verdere verhoging van de energiebelasting op aardgas, samen met verhoging van de vaste belastingteruggave. Deze wijziging is gemiddeld woonlastenneutraal en budgettair neutraal voor de schatkist.
  5. Uitvoering van de in het Klimaatakkoord gemaakte afspraak dat er landelijke regelgeving komt die bij breed draagvlak en in het kader van het algemeen maatschappelijk belang de mogelijkheid biedt om - na een zorgvuldig democratisch proces - de aardgaslevering te beëindigen na gereedkomen van een betaalbare duurzame warmtevoorziening.
  6. Vaststellen van standaard- en streefwaarden voor energiezuinigheid van woningen, zodat voor bewoners en overheden duidelijk is wat we per woning nastreven met het beleid. Dit voorkomt dat renovaties nu over een aantal jaar nog een keer uitgevoerd moeten worden.
  7. Aandacht voor de extra uitvoeringskosten voor gemeenten. Dit is een van de randvoorwaarden die we hebben afgesproken in het Klimaatakkoord. Uit het onderzoek van de ROB blijkt dat het verduurzamen van de energievraag uit de gebouwde omgeving een substantiële nieuwe taak is die gemeenten er niet zomaar bij kunnen nemen.