Het Rijk wees veertien NOVI-verstedelijkingslocaties aan, voornamelijk binnenstedelijk, deels buitenstedelijk, vaak gekoppeld aan een stationslocatie. Hier worden tot 2030 in totaal ongeveer 200 duizend woningen gebouwd.

Voor de woningbouw in de gebieden zijn fikse investeringen in het openbaar vervoer en de publieke ruimte nodig. Gemeenten melden aanzienlijke publieke tekorten op de business-cases. Meerdere verstedelijkingslocaties vroegen en ontvingen al bijdragen uit potjes als de Woningbouwimpuls en het Nationaal Groeifonds. Maar die zijn bij lange na niet voldoende om de onrendabele toppen op vooral de woningbouw te dekken.

Dat de ontwikkelingen wel doorgang vinden, is volgens het Forum voor Stedelijke Vernieuwing van groot belang. ‘Voor steeds meer mensen wordt het steeds moeilijker een goede, betaalbare woning te vinden. Die ontwikkeling wordt nog verder aangejaagd door de verwachte toename van het aantal huishoudens. Daarom moeten er het komende decennium, in combinatie met een betere benutting van de al bestaande acht miljoen huizen, zo’n miljoen woningen worden bijgebouwd: binnen en buiten de Randstad, binnen- en buitenstedelijk en passend bij het inkomen van woningzoekers.’

Daarom pleit het forum voor structurelere en langdurige financiële steun vanuit het Rijk. ‘Een voortvarende integrale ontwikkeling van deze gebieden, die ook van groot belang is voor de verdere verstedelijking van de desbetreffende stedelijke regio’s, is complex en vraagt een forse inzet en een lange adem van een groot aantal publieke en private partijen’, aldus het forum.

Met de businesscase voor de gebiedsontwikkelingen is in totaal 142 miljard euro gemoeid. Het gros van de miljarden wordt opgebracht door de markt. 33 miljard euro bedraagt publieke investeringen, verdeeld over 19 miljard voor infrastructuur, 6 miljard voor gebiedsontwikkeling en 8 miljard voor grondexploitatiekosten. Van die 33 miljard is inmiddels 13 miljard gedekt. Er is dus nog een gat van 20 miljard euro. Rekenend met een periode van 20 jaar, komt dat dus neer op een Rijksbijdrage van 1 miljard euro per jaar. Het forum spreek van een ‘ambitieus’ en ‘omvangrijk’ publiek-privaat investeringsprogramma.

Met de Rijksbijdrage van één miljard en de investeringen door markt en lagere overheden kunnen dan 450 duizend woningen worden gebouwd en de benodigde infra-investeringen worden gedaan, aldus het forum. Het gros van die woningen moet sociale huur, middenhuur of betaalbare koop zijn.

Namens het forum zijn voorzitter Martin van Rijn (Voorzitter Forum voor Stedelijke Vernieuwing), Marjan Rintel (NS), Bas Kurvers (Gemeente Rotterdam), Heleen Aarts (Amvest), Job Dura (Dura Vermeer) en Carolien Gehrels (Arcadis) ervoor dat het publiek-private investeringsprogramma onderdeel wordt van het regeerakkoord van een nieuw kabinet. Het programma vormt een uitwerking van de eerder door een groot aantal partijen gepresenteerde Actieagenda Wonen.


Bron: Forum voor Stedelijke Vernieuwing