Ministers Ollongren van BZK, Van Nieuwenhuizen van IenW en Hoekstra van Financiën stuurden een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Met een nota van wijziging bij het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers, dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer, wordt voorgesteld dat alle waterschappen voortaan een onafhankelijke rekenkamer instellen, zelfstandig of in samenwerking met andere waterschappen.

Rekenkamers doen onderzoek naar de effecten, de kosten en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en beleid en geven daar in openbare rapporten een oordeel over.

De waterschappen geven samen jaarlijks drie miljard euro uit. De rekenkamers moeten die uitgaven van het kabinet controleren. Volgens het kabinet zijn de rekenkamers daarmee van groot belang voor de controlerende rol van het algemeen bestuur en de kwaliteit van de democratische besluitvorming.

Ook wordt voorgesteld dat de rekenkamers van de waterschappen dezelfde onderzoeksbevoegdheden krijgen als de rekenkamers van de gemeenten en provincies.

Op dit moment hebben vijftien van de eenentwintig waterschappen een rekenkamer. In drie andere waterschappen is een commissie actief met een beperktere taak dan een rekenkamer. In drie waterschappen vindt geen rekenkameronderzoek plaats.

De Raad van State heeft positief geadviseerd over dit voorstel en heeft de regering geadviseerd het voorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Bij de implementatie van deze wijzigingen zullen gemeenten, provincies en waterschappen worden ondersteund.