De provincie Utrecht liet onderzoeksbureaus Companen en Decisio onderzoek laten doen naar de omvang van het aantal arbeidsmigranten en hun huisvesting in de Utrechtse gemeenten. Belangrijkste aanbeveling in het onderzoeksrapport 'Arbeidsmigranten in de Utrechtse gemeenten' is dat regionale afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat er meer geschikte woningen komen, nu en in de toekomst. Gemeenten, werkgevers, uitzenders en provincie moeten met elkaar om tafel. De provincie heeft hierin een ondersteunende rol.

De arbeidsmigranten zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren. Mensen met uitzendwerk werken voornamelijk in de voedingsindustrie (bijvoorbeeld vleesverwerkers), de bouw, logistiek en landbouw worden uitgezonden. Naast de uitzendbranche werken arbeidsmigranten vooral voor werkgevers in de horeca, zakelijke dienstverlening, detailhandel, industrie en groothandel

Het aantal geregistreerde arbeidsmigranten woonachtig in de provincie Utrecht bedraagt bijna 24 duizend, maar werkelijke aantallen liggen hoger. Een deel van de arbeidsmigranten schrijft zich namelijk niet in bij de gemeente. Op basis van data over pendelstromen schat de provincie het werkelijke aantal wonende arbeidsmigranten op bijna 32 duizend. Regionaal gezien gaat het om 24 duizend arbeidsmigranten in de U16, bijna 5.000 in de regio Amersfoort en iet meer dan 2.500 in de Food Valley.

Uit inventarisatie onder gemeenten blijkt dat de lokale overheden vaak beperkt zicht hebben op het aantal woonplekken van arbeidsmigranten. Veel gemeenten kunnen geen concrete aantallen noemen, blijkt uit het rapport. Wat wel bekend is: arbeidsmigranten wonen vooral in onzelfstandige reguliere woningen.

De wijken waar relatief veel arbeidsmigranten wonen, zijn vaak wijken met veel goedkope woningen. Dat heeft te maken met het feit dat huisvesters en werkgevers met name goedkope woningen proberen te vinden om mensen te huisvesten. Goedkoop aanbod is in de provincie Utrecht moeilijk te vinden. Die insteek leidt tot clustering van arbeidsmigranten. In wijken met veel dure woningen is nauwelijks huisvesting van arbeidsmigranten te vinden.

De bestaande woonlocaties voor arbeidsmigranten zijn vaak ongeschikt, gelet op de veiligheidssituatie, leefbaarheid of regelgeving. Daar komt bij dat vanwege een verwachte jaarlijkse groei van het aantal in de provincie werkzame arbeidsmigranten tussen 3,6 procent en 4,6 procent, tot 2030 behoefte is aan 11.835 extra woonplekken.

De huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten is onderdeel van de grote woningbouwopgave in de provincie Utrecht. De provincie heeft als doel gesteld om 10 duizend woningen per jaar te bouwen tot en met 2030. Hiervan zal een deel passend moeten zijn voor arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke woningen.