De werkgroep, onder leiding van Bernard ter Haar, kijkt naar hoe wonen, onderwijs, zorg, arbeidsmarkt en integratie beter met elkaar verbonden kunnen worden. Bij het huisvesten van kwetsbare groepen speelt immers vaak meer dan (het gebrek aan) een dak boven het hoofd. Eind juli moeten de partijen rapport uitbrengen en hun aanbevelingen doen. Doel is om in 2030 voor voldoende betaalbare huisvesting te zorgen, met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.

Het CBS schat dat er op dit moment 36 duizend dak- en thuisloze mensen zijn in Nederland. Daadwerkelijke aantallen kunnen hoger liggen. ‘De opgave voor de huisvesting van aandachtsgroepen is groot en urgent’, schrijft Ollongren in een begeleidende Kamerbrief. Door de krapte op de woningmarkt wonen mensen noodgedwongen op straat of langer dan wenselijk op suboptimale woonplekken als een AZC, een opvangvoorziening voor dak- en thuisloze mensen, een vakantiepark of bij bekenden op de bank. ‘Dat geeft voor hen allerlei onzekerheid, ongemak en onrust’, aldus de minister.

Brede opgave

Volgens Ollongren is het nodig om de aandachtgroepen in samenhang te benaderen, omdat zij met elkaar concurreren op een krappe woningmarkt. De minister wil gemeenten en corporaties dus extra ondersteuning bieden bij het realiseren van voldoende adequate huisvesting. Die ondersteuning is ook nodig omdat dergelijke huisvesting vaak op weerstand van buurtbewoners stuit. Ollongren: ‘De huisvesting van aandachtsgroepen vergt van gemeenten, corporaties en andere betrokkenen extra inzet en capaciteit om de domeinen van wonen, zorg, welzijn, leefbaarheid en de fysieke leefomgeving aan elkaar te verbinden om ervoor te zorgen dat de druk op kwetsbare wijken en haar bewoners niet te groot wordt.’

Financiële bijdrage

Ollongren stelde voor zowel 2020 als 2021 een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar voor brede huisvesting van aandachtsgroepen. Van het geld uit 020 kregen 59 gemeenten een financiële bijdrage, waardoor zij op korte termijn bijna 12.400 woningen en woonplekken versneld kunnen opleveren. Verder werkt minister Ollongren een regeling uit waarbij voor zowel 2021 en 2022 een bedrag van 20 miljoen beschikbaar komt voor het stimuleren van geclusterd wonen voor ouderen. Daarnaast is met Aedes en VNG afgesproken om binnen twee jaar te starten met de bouw van 150.000 sociale huurwoningen en de realisatie van 10.000 flexwoningen.