Alle grond bevat aardwarmte. Maar niet overal zijn de aardlagen geschikt om de warmte uit de bodem te halen. SCAN is een programma van Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met TNO, dat met seismisch onderzoek met geluidsgolven in kaart brengt waar de ondergrond het geschikst is voor warmteopwekking. Dit doet SCAN de komende maanden in overleg met lokale overheden, en in contact met stakeholders en omwonenden. Onder meer de veiligheid, water, natuur en archeologische en landschappelijke waarden worden geanalyseerd.

Als de locatie is gekozen, zal SCAN vanuit een boortoren van dertig meter hoog ongeveer 2,5 kilometer diep boren. Die boring is voor het vergaren kennis, en niet voor de winning van aardwarmte. Met het project leert SCAN over de temperatuur en doorlaatbaarheid van de bodemlagen en daarmee de hoeveelheid warmte die de ondergrond kan leveren. Het data-boren zelf duurt enkele weken. De werkzaamheden daaromheen duren in totaal zes tot twaalf maanden, waarna de grond - ter grootte van ongeveer twee voetbalvelden - weer hersteld wordt achtergelaten. Gemeente Utrecht heeft gezegd niet eerder dan in 2023 te gaan boren.

Het zoekgebied van enkele vierkante kilometers groot ligt in het oosten van de provincie Utrecht, en overlapt gemeente Utrecht, De Bilt en Zeist. Het gebied bevindt zich buiten de gebouwde omgeving. SCAN koos voor deze streek omdat hier meerdere aardlagen aanwezig zijn, waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen kan worden. Omdat deze lagen ver door Nederland doorlopen, is de informatie van het boren goed bruikbaar voor omliggende provincies als Noord-Holland, Flevoland en Gelderland, en ook de verdere omgeving.

Twee miljoen woningen duurzaam verwarmen

Op termijn kan aardwarmte mogelijk ruim twee miljoen woningen in Nederland van warmte voorzien. Deze warmte vervangt dan aardgas en belandt via een warmtenet in de omliggende huizen. Maar om dit zover te krijgen is meer informatie en data over aardwarmte nodig. Met de resultaten van de boring wil EBN de drempel voor energiebedrijven verlagen om in aardwarmte te investeren. SCAN zal naar verwachting een tiental van deze data-boringen uitvoeren in Nederland tot en met 2025.