Het doel van de nieuwe campagne 'Ruimte voor Nieuwe Energie: niet makkelijk, wel nodig' is om burgers bewust te maken van het feit dat via de RES’en zoekgebieden voor duurzame energieopwekking met wind- en zonne-energie worden vastgelegd, en de noodzaak hiervan.

'Ruimte voor Nieuwe Energie' is niet de eerste klimaatcampagne die het Rijk in het leven roept. Het ministerie van EZK startte in 2019 al de campagne ‘Iedereen doet wat’. Volgens het IPO, de VNG, de Unie van Waterschappen en het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord zou er in deze campagne echter te weinig aandacht zijn voor de rol die inwoners zelf kunnen vervullen in de energietransitie.

De energieregio’s besteden naar eigen zeggen veel aandacht aan communicatie en burgerbetrokkenheid bij de verduurzamingsslag. Dat gebeurt via de reguliere communicatiekanalen van het Nationaal Programma RES, maar ook met regionale en lokale communicatiemiddelen. Denk aan regionale en lokale kranten, televisie en sociale media. ‘Maar de discussie over de energietransitie en de RES overstijgt de regio. De bestuurders van gemeenten hebben lokaal een moeilijke boodschap te vertellen’, schreven de partijen in een brief aan demissionair minister Bas van het Wout van EZK. ‘Ze staan in de wind en hebben ruggensteun nodig vanuit het Rijk.’

Jop Fackeldey, lid Gedeputeerde Staten van Flevoland en namens alle provincies portefeuillehouder op dit dossievoor een landelijk gedragen communicatiecampagne, zei destijds: ‘De RES’en hebben met hun concept-bieding ruimschoots voldaan aan wat er werd gevraagd, blijkt ook uit de PBL-berekeningen. Dan helpt het als de wethouder van welke dorp of welke stad dan ook in de zaaltjes kan uitleggen dat niet alleen de gemeente dit belangrijk vindt, maar dat het een nationale opgave is. Het Rijk moet dat veel nadrukkelijker uitstralen, met een landelijke campagne. Iedere Nederlander moet zich realiseren dat er wat gaat veranderen.’

Daarnaast draagt dergelijke communicatie bij aan het tegengaan van misvattingen over de energietransitie. ‘Er bestaan veel misvattingen over de energietransitie. Het zou niet deugen, een linkse hobby zijn. Het aandragen van goede voorbeelden helpt dan.’

Regionale Energiestrategie

In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elk van de dertig energieregio’s zijn eigen keuzes. De regio’s onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit kan worden opgewekt. Sommige provincies hebben de locaties al expliciet benoemd, zoals Flevoland. Anderen hebben tot nu toe alleen de zoekgebieden aangegeven. De conceptversies van de Regionale Energiestrategieën werden vorig jaar opgeleverd. Deze conceptversies moeten voor 1 juli 2021 worden omgezet naar de RES 1.0.