Het masterplan is tot stand gekomen in samenwerking met bestuurlijke partners, ideeën van omwonenden, ondernemers en (natuur)organisaties. Daartoe is er een bestuurlijke overeenkomst opgesteld tussen de gemeente Zuidplas, de provincie Zuid-Holland en de Grondbank RZG Zuidplas, die de basis vormt voor de realisatie van het masterplan. Naar verwachting wordt de eerste paal in 2024 geslagen.

Tot nu toe heeft de gemeente Zuidplas zich vooral gefocust op de uitbreiding van de bestaande dorpen, maar dat is niet voldoende. De afgelopen jaren heeft de gemeente Zuidplas in samenspraak met de bestuurlijke partners gewerkt aan de planvorming voor het Middengebied: van bidboek, concept-ontwikkelingsvisie tot masterplan en een bestuurlijke overeenkomst met de partners.

De regie voor de ontwikkeling van het ‘Vijfde Dorp’ ligt bij de gemeente Zuidplas. De provincie Zuid-Holland en de deelnemers aan de Grondbank RZG Zuidplas dragen hieraan bij door het aanpassen van beleid, het inbrengen van grond en het inzetten van geld. In totaal leggen markt en overheid 35 miljoen euro voor de bouw van het dorp.

‘Het openbaar kunnen maken van het masterplan is een mijlpaal in een proces dat al bijna twee decennia loopt. Tegelijkertijd is het een startpunt voor uitwerkingen, het betrekken van de omgeving, het versterken van draagvlak en het uitvoeren van beleid en wordt hiermee een hele belangrijke stap in de ontwikkeling van Zuidplas gezet’, zegt wethouder Jan Hordijk van Zuidplas

‘Ik ben trots dat we na een periode van bijna twintig jaar nu echt een doorbraak hebben bereikt. Door een constructieve samenwerking realiseren we 8.000 nieuwe woningen, voor een belangrijk deel in het betaalbare en sociale segment. Hier ontstaat een groen en duurzaam gebied waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren’, aldus Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening Provincie Zuid-Holland.

8.000 woningen in plaats van de eerdergenoemde 4.000

In de concept-ontwikkelingsvisie sprak de gemeente over de bouw van vier tot tien duizend woningen in het Middengebied. Dit was in die fase nog een variabele optie.

Omdat de woningnood hoog is, is Zuidplas met haar bestuurlijke partners overeengekomen 8.000 woningen te bouwen in het nieuwe Vijfde Dorp. Van deze 8.000 woningen bestaat meer dan de helft uit betaalbare huur- en koopwoningen. Het andere deel valt onder het hogere segment huur- en koopwoningen. Daarvan worden circa 4.500 woningen als dorpskern op de kreekrug gebouwd. Later worden 3.500 woningen aangrenzend aan die nieuwe dorpskern ontwikkeld.

8.000 woningen betekent dat ongeveer tussen de 10.000 en 20.000 woningzoekenden zich in het nieuwe Vijfde Dorp kunnen vestigen. Daarmee is er volgens de gemeente voldoende draagvlak voor een zelfstandig en levendig dorp met genoeg mogelijkheden voor voorzieningen. Als alles volgens plan gaat, moet Zuidplas een gemeente met vijf dorpskernen worden, ieder met eigen karakter.

Na verwachte vaststelling van het masterplan door de gemeenteraad, wordt het masterplan als leidraad gebruikt door de gemeente Zuidplas onder andere om een of meerdere bestemmingsplannen te maken. Bij de ontwikkeling hiervan betrekt de gemeente wederom inwoners, ondernemers, (natuur)organisaties en andere belangstellenden. Voordat de bestuurlijke overeenkomst ondertekend wordt en gestart kan worden met de verdere uitwerking wordt deze voor reactie voorgelegd aan de gemeenteraad van Zuidplas, Provinciale Staten en de gemeenteraden van de overige deelnemers aan de Grondbank RZG Zuidplas.