Energietransitie

De politieke partijen zien veel toekomst in zonne- en windenergie in Nederland. Om de energietransitie in ons land succesvol te laten zijn, hebben we meer windmolens en zonnepanelen nodig. Over de uitwerking verschillen de partijen echter nog wel van mening.

Verdeeldheid zien we in de verkiezingsprogramma’s over kernenergie. Waar het CDA en de VVD deze vorm van energie van energie als een serieuze optie zien, keuren veel andere partijen kernenergie af. Over biomassa en waterstof zijn veel partijen het dan wel weer met elkaar eens.

Lees hier alles over de energietransitie in verkiezingsprogramma's

Natuur en klimaat

Natuur en klimaat zijn belangrijke thema’s tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. De deadline voor het Klimaatakkoord nadert met rasse schreden en steeds meer partijen voelen deadlinestress. Toch zien we nog veel verschillende standpunten in de verkiezingsprogramma’s als het gaat over natuur, landbouw en klimaatadaptatie.

Natuurlijk trekken GroenLinks, PVDA en Partij voor de Dieren de kar als het gaat om meer groen in de stad en meer natuurgebieden. De partijen op rechts blijven daarin nog steeds wat terughoudender. Wat dat betreft kunnen de partijen elkaar wel de hand schudden over het onderwerp landbouw: verduurzaming en innovatie hebben de toekomst.

Lees hier alles over de plannen voor landbouw, klimaatadaptatie en natuur

Woningbouw en regie

Wonen nam een centrale plek in bij veel campagnes. Niet gek, want de woningmarkt staat flink onder druk. De coronacrisis brengt daar vooralsnog geen verandering in. Koopwoningen dreigen voor starters een luxeproduct te worden, de betaalbaarheid van middenhuurwoningen neemt af en de wachtlijsten voor sociale huur lopen op. 

De partijen willen uiteenlopend geschut inzetten om de woningmarkt te temmen. Links zet flink in op het in ere herstellen van de corporatiesector, rechts houdt vast aan de vrije markt. Verder: moeten we niet af van binnenstedelijk bouwen? Die oproep klinkt door in de partijprogramma’s. Een aantal partijen breekt expliciet met de nu geldende koers om woningen zo veel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied te bouwen. 

En dan het laatste, maar wel belangrijk ruimtelijk vraagstuk: wie moet eigenlijk de regie voeren bij woningbouw? Het Rijk treedt nu vooral faciliterend op, bijvoorbeeld met het stimuleringsfonds woningbouw. De roep om meer Rijksregie klonk het afgelopen jaar echter steeds luider. Van faciliteren naar beslissen. De politieke partijen zijn vrijwel unaniem in de wens voor het nieuwe ministerie, van rechts naar links. In de allereerste plaats om de regie te nemen bij het vergroten van het woningaanbod door duidelijke kaders te stellen voor het aantal woningen dat gemeenten of regio’s moeten realiseren. Ook moet de Rijksoverheid kwalitatieve eisen stellen zoals de opdracht om te bouwen voor verschillende doelgroepen.

Lees hier alles over de plannen voor wonen

Klik hier voor een analyse voor de centrale regie op de woningmarkt

En klik hier om te lezen waarom de woningmarkt rechttrekken verre van makkelijk is

Smart city en digitalisering

De slimme stad is geen toekomstmuziek meer. Verschillende partijen besteden in hun programma’s dan ook aandacht aan digitalisering. Centraal binnen de digitale wereld staan veiligheid, eerlijkheid en transparantie. Onderwerpen als privacy en de invloed van grote techbedrijven spelen in veel partijprogramma’s. Wat bijvoorbeeld te doen met ‘big tech’ en nepnieuws? En moeten we een ‘digitaks’ invoeren?

Lees hier wat de partijen willen met digitalisering

Mobiliteit

Schiphol vormt een struikelblok in de verkiezingsprogramma’s. De VVD en CDA trekken samen op om de internationale concurrentiepositie van de grootste luchthaven in ons land te vergroten, maar stuiten op veel weerstand. Veel politieke partijen willen de luchtvaart verduurzamen.

In treinvervoer zien veel partijen een goed alternatief voor kortere afstanden. In de komende jaren wil de politiek dan ook investeren in betere nationale en internationale treinverbindingen. Maar hoe gaat dat er precies uitzien?

Lees hier de plannen over mobiliteit

Economie en vestigingsklimaat

Het vestigingsklimaat staat onder druk. Enerzijds brengt de Brexit nieuwe bedrijven naar Nederland, anderzijds zorgen bouwonduidelijkheden door de stikstofcrisis of de recessie door de coronacrisis dat Nederland minder buitenlandse bedrijven aantrekt. 

Veel partijen willen meer Europese controle over de belastingactiviteiten om belastingontduiking en schadelijke concurrentie tegen te gaan. Ook blijft er kritiek op het Nederlandse ‘belastingparadijs’ waardoor partijen graag inzetten op strengere belastingen.

Toch is de vestiging van buitenlandse bedrijven positief voor de Nederlandse economie. Om dit aan te jagen willen alle partijen inzetten op een sterkere infrastructuur, waar de focus op regionale ecosystemen en snelle verbindingen met buurlanden worden genoemd. Ook de huidige bedrijfsruimtes zijn onderdeel van discussie. Zo staat er veel leeg, waardoor partijen willen inzetten op efficiënt hergebruik en het remmen van nieuwbouw.

Lees hier de plannen over het vestigingsklimaat