De stikstofuitstoot en -neerslag moet in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit. Dit houdt in dat in dat in 2025 zeker 40 procent, in 2030 50 procent en in 2035 74 procent van de 'stikstofgevoelige' natuur weer helemaal gezond moet zijn. Ook komt er compensatie voor landbouwbedrijven die extra last hebben gehad van het verbieden van de soepele stikstofregels.

De Rijksoverheid meldt dat dit wetsvoorstel een omslag naar toekomstbestendige (kringloop)landbouw met zo min mogelijk emissies betekent. Er komen middelen voor investeringen in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Er komt een Omschakelprogramma duurzame landbouw van 175 miljoen euro om boeren te helpen deze stappen te zetten. Voor boeren die vrijwillig willen stoppen komt ook geld beschikbaar.

Daarnaast wordt vermeld dat er een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector komt. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw-, aanleg- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker.

Om deze vrijstelling mogelijk te maken reserveert het kabinet in de periode 2021-2030 vijfhonderd miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en nog eens vijfhonderd miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de (stikstof) effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

Daarnaast komt er geld beschikbaar voor de wettelijke verplichting te investeren in technologie voor emissie- en stikstofreductie in de industrie. Ook investeert het kabinet in schonere bouwmachines, elektrisch taxiën van vliegtuigen en in katalysatoren en walstroomvoorzieningen.

Dat de wet nu door de Tweede en de Eerste Kamer is gekomen betekent niet dat de stikstofproblematiek voorbij is. Eind vorige week kwam nog naar buiten dat grote wegenbouwprojecten op de tocht staan door een uitspraak, in januari, van de Raad van State over de A15. Deskundige Friso de Zeeuw liet in zijn column voor Stadszaken weten dat de nieuwe wet krakkemikkig in elkaar zit en het gevolg is van een goed staaltje politiek handwerk.