Er is een daling van de ammoniakemissies van 6 kiloton te zien tussen 2018 en 2019. Dit komt neer op een daling van bijna 5 procent. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een vermindering van het aantal dieren. De toename van het aantal emissiearme varkensstallen en een verplichting van mestverdunning voor boeren op klei- en veengrond bij gebruik van de sleepvoetbemester draagt ook bij aan de dalende emissies. De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijnstof laten dezelfde gestage afname zien als de afgelopen jaren.

Broeikasgassen zoals koolstofdioxide, methaan, lachgas en zogenoemde F-gassen zorgen voor de opwarming van de aarde. De uitstoot van broeikasgassen wordt weergegeven in megaton (een miljard kilo) CO2-equivalenten. In 2019 was die uitstoot in Nederland 181,1 megaton CO2-equivalenten. Dat is 5,6 megaton (3 procent) minder dan in 2018. De uitstoot van methaan, lachgas en de zogenoemde F-gassen is tussen 1990 en 2019 53 procent minder geworden. De uitstoot van CO2 lag in 2019 5,3 procent lager dan in 1990.

De invloed van de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus speelde bij de 2019-cijfers nog geen rol.