In de berekeningen wordt de stikstofuitstoot van verkeer op meer dan 5 kilometer afstand van de weg niet meegenomen. Volgens de Raad van State is daardoor onduidelijk of de berekeningen een volledig beeld geven van de hoeveelheid stikstof die in beschermde natuurgebieden in de omgeving neerslaat. 

AERIUS-calculator 

Voor berekeningen van de stikstofuitstoot wordt de AERIUS-calculator gebruikt. Bij het rekenmodel dat bij tracébesluiten wordt gebruikt (SRM2) wordt verkeer op meer dan 5 kilometer afstand niet meegenomen. Voor berekeningen voor andere stikstofbronnen is wel een groter bereik mogelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de minister geen goede verklaring heeft gegeven voor dit verschil.

Een deel van het tracé ligt verder weg dan de vijf kilometer waarbinnen de stikstofdepositie is berekend. De invloed van dat verkeer op stikstofdepositie is buiten beschouwing gebleven. Ook is volgens de Raad van State onduidelijk hoe groot die invloed is.

Einduitspraak

De minister moet binnen een half jaar het tracébesluit beter motiveren of aanpassen. Daarna doet de Raad van State een einduitspraak. Op de plannen voor het doortrekken en verbreden van de A15 en A12 werden 48 bezwaarschriften ingediend, onder meer door omwonenden. Vrijwel alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.

Volgens de Raad van State kan de uitspraak gevolgen hebben voor andere infrastructurele projecten die gebruikmaken van het betreffende rekenmodel. Uit de uitspraak volgt dat nog niet vast staat dat die berekeningen tot volledige, precieze en definitieve conclusies kunnen leiden over de hoeveelheid stikstof die terechtkomt in beschermde natuurgebieden.

Beeld: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt