Via de Regio Deal Parkstad Limburg investeren het Rijk, de Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg samen 80 miljoen euro om de brede welvaart in de regio te verbeteren. Van dat bedrag wordt vijf ton geïnvesteerd in vijf projecten, verspreid over de regio. Samen hebben de projecten een omvang van ruim 2,2 miljoen euro. De projecten zijn nodig omdat de regio, afgezet tegen de rest van Limburg en van Nederland hardnekkige achterstanden kent waar het gaat om welzijn en welvaart, waaronder een structureel hogere werkloosheid.

Een voorbeeld van die hardnekkige achterstanden zie je in Heerlen. Sinds het wegvallen van de mijnindustrie verkeert de grootste stad van de regio in zwaar economisch weer. Dat wordt het hardst gevoeld in het gebied Heerlen-Noord, één van de zestien gebieden waar het Rijk actief gaat sturen op stedelijke vernieuwing. De leefbaarheid en de sociaaleconomische positie van bewoners zijn er benedenmaats. Het aantal kwetsbare bewoners in de buurten is hoog. Veel mensen zijn eenzaam, hebben een slechte gezondheid, voelen zich niet veilig in de wijk en hebben een betrekkelijk laag inkomen. Verder scoren de gebieden slecht op opleidingsniveau en arbeidsparticipatie.

‘In Heerlen-Noord zien we veel intergenerationele problematiek’, zei wethouder Martin de Beer, wethouder economie en arbeidsmarkt in Heerlen eerder tegen Stadszaken. Sociaaleconomische problemen worden van ouders op kind doorgegeven, de zogenaamde ‘poverty trap’. ‘We zien dat kinderen voor hun geboorte al een achterstand hebben, zowel economisch als op het gebied van gezondheid.’

Ook elders in de regio Parkstad staat de leefbaarheid onder druk. De achterstand die Parkstad Limburg heeft ten opzichte van Limburg en de rest van Nederland blijft fors en is hardnekkig. Afgezet tegen heel Nederland, kent Parkstad Limburg duidelijk een lager welzijns- en welvaartsniveau en een zwakkere sociaaleconomische structuur. De deelname aan de arbeidsmarkt is in Parkstad de laatste decennia toegenomen, maar ligt nog steeds structureel lager dan in Nederland. Binnen de regio is er bovendien een scherp onderscheid te zien tussen de diverse gemeenten. De laagste deelname is er in Kerkrade (61,9 procent) en Heerlen (62,5 procent).

Onderdeel van de aanpak via de Regio Deal is om via een integrale aanpak via het onderwijs vraag en aanbod binnen de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Door maatregelen die de kansen op werk voor werkzoekenden in de hele regio vergroten, maar ook door gericht te investeren in die buurten en wijken waar de achterstanden in arbeidsdeelname het grootst en het meest hardnekkig zijn.

Wethouder De Beer: ‘Deze integrale aanpak is nog kleinschalig, maar wel een belangrijke stap op weg naar een intensieve, langjarige aanpak van de sociaaleconomische achterstand in de regio. Alleen zo kunnen we uiteindelijk het verschil maken.’

De projecten die een subsidie ontvangen zijn:

1. Woow – laagdrempelige leerwerktrajecten in de bouw

Bij dit project bieden ROC Vista en Praktech in de Heerlense wijk Grasbroek, Musschemig en Schandelen (GMS) een éénjarig MBO-traject aan rond ‘krapteberoepen’ zoals timmerman, schilder en stukadoor in de bouw. Er worden leerwerkplaatsen gerealiseerd binnen de renovatiewerkzaamheden aan de Saffierflat in GMS. Hiermee wordt ook verbinding gelegd met de aanpak vanuit de Regio Deal binnen het thema ‘Wonen en Leefbaarheid’, waarbij ook wordt samengewerkt met woningcorporaties. Binnen de wijk GMS is dat corporatie Wonen Limburg. Het project is op te schalen naar vergelijkbare projecten en andere corporaties in de regio. Financieel: Totale projectkosten: € 160.780 / Bijdrage vanuit de Regio Deal € 57.880

2. Sprincplank Heerlen

Binnen dit project werken het MVO Platform SprincPlank en WSP Parkstad samen aan het begeleiden van werkgevers om een meer open houding te hebben naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Centraal staat het vinden van een balans tussen economisch rendement en het sociaaleconomisch belang om meer mensen actief te laten meedoen in het arbeidsproces. Financieel: Totale projectkosten: € 346.464 / Bijdrage vanuit de Regio Deal € 70.000

3. Werk in de Wijk

Dit project richt zich op werkloze jongeren tot 27 jaar uit Hoensbroek en GMS. Het doel is om deze jongeren aan werk te helpen binnen de eigen wijk of in Heerlen-Noord. Er worden verbindingen gelegd met andere Regio Deal-initiatieven in de wijk, zoals Kansrijke Start en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Hiermee worden ook verbindingen gelegd naar ouders en anderen uit de kring in de sociale omgeving van deze jongeren. Werk in de Wijk is daarmee een bouwsteen voor een in Heerlen-Noord verankerde langjarige gebiedsgerichte aanpak, gericht op het verbeteren van het perspectief van de jeugd op werk en groei in welvaart en welzijn. Financieel: Totale projectkosten: € 900.000 / Bijdrage vanuit de Regio Deal € 150.000

4. Wijkbedrijf Brunssum-Noord

Hier gaan inwoners laagdrempelig aan de slag met werk waar in de buurt behoefte aan is en waar nu niet in wordt voorzien. Het wijkbedrijf moet uitgroeien naar een erkend leerwerkbedrijf voor de zorg, dat samen met Calibris Advies wordt opgezet. Inwoners van de wijk kunnen laagdrempelig aan de slag met werkzaamheden die voorzien in de zorgbehoefte in de wijk. Met de aanpak wordt de arbeidsdeelname in de wijk dus vergroot, en de zorgvraag wordt verminderd. Financieel: Totale projectkosten: € 403.900 / Bijdrage vanuit de Regio Deal € 131.950

5. Leren locatie Holz

Dit project loopt in de wijk Rolduckerveld in Kerkrade. Vanuit het Beroepscollege Parkstad-De Holz wordt extra ingezet op het ondersteunen en begeleiden van jongeren in hun opleidings- en beroepskeuze. Dit gebeurt in het kader van het brede programma Talentontwikkeling van de school. Loopbaanoriëntatie op school speelt daarbij een steeds belangrijkere rol, maar ook wat buiten de school gebeurt is van belang. Leerlingen leren en worden getoetst bij het bedrijfsleven.

Het project is ingebed in de brede, wijkgerichte aanpak. Die aanpak is gericht op zowel fysieke als sociale ingrepen. Er is een focus op de woningmarkt, de openbare ruimte en voorzieningen. Daarnaast is er een sociaaleconomische focus, met aansluiting bij onder meer de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’, die ook vanuit de Regio Deal worden ondersteund. Financieel: Totale projectkosten: € 415.200 / Bijdrage vanuit de Regio Deal € 91.200