De wet is voor de provincies van groot belang omdat deze juridische onderbouwing voor vergunningen biedt. Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) ontvangen provincies daarom graag ‘hardere’ en meer bronmaatregelen. Omdat de opgaven en oplossingen per provincie anders zijn, vragen zij daarnaast om meer gebiedsgericht maatwerk. Ook verschillen de eigen mogelijkheden per provincie om te werken aan stikstofvermindering. In N2000-gebieden dicht bij de grens komt zo tot meer dan 50 procent van de stikstofdepositie uit het buitenland. De provincies blijven zich daarom hard maken voor integrale en gebiedsgerichte oplossingen.

Natuurinvestering

Het stikstofpakket is daarbij een grote investering in de natuur. Om het nodige herstel hiervan te laten slagen is er een samenhangende aanpak van natuurherstel en stikstofdaling nodig om op termijn de instandhoudingsdoelen te kunnen realiseren. Op 7 december hebben de provincies met de minister vanuit het ‘Programma Natuur’ al de basis gelegd voor een nieuw pakket aan natuurmaatregelen. Deze besteding van bijna 3 miljard euro en een samenwerking met overheden, natuurbeheerders en particuliere en agrarische grondeigenaren is onderdeel van de stikstofaanpak. In de uitvoering wordt gewerkt aan het verbeteren van natuurgebieden, hogere vergoedingen voor natuurbeheer en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in gebieden rondom.

Economie en bouw

De huidige plannen zijn nog onvoldoende om te werken aan de gewenste economische ontwikkeling, infrastructuur en woningbouw. Provincies zien hier graag nieuwe maatregelen die effect hebben op de korte termijn. Om aan de slag te gaan met de schaarse ruimte in de bouw zijn provincies bijvoorbeeld bezig met een regionaal stikstofregistratiesysteem. Ook bronmaatregelen dragen hier bij aan een economische armslag voor provincies. Het IPO noemt hier het voorbeeld van de verduurzaming van de binnenvaart. Dit levert momenteel veel stikstofbesparing op, maar is voor de bouw nog niet winstgevend genoeg. De provincies zien dus graag de plaatsing van katalysatoren in bestaande binnenvaartschepen, om zo op korte termijn meer stikstof te winnen.