Lokale en regionale overheden konden van 1 juli tot en met 1 september jl. een aanvraag indienen voor een rijksbijdrage om de infrastructuur veiliger te maken. Het kabinet heeft voor de komende tien jaar een half miljard euro beschikbaar gesteld aan medeoverheden voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties. Voorwaarde daarbij is dat provincies, gemeente en waterschappen eenzelfde bedrag investeren. Zo komt er in totaal een miljard euro extra beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De 165 miljoen euro die nu wordt toegekend. is onderdeel van de 200 miljoen euro die vanuit het rijk voor 2020 en 2021 beschikbaar is.

Minister Van Nieuwenhuizen laat op de site van de Rijksoverheid weten dat het enthousiasme bij gemeenten, provincies en waterschappen groot was. 'Er zijn hele goede plannen ingediend bij ons ministerie. Wij zetten de rijksverdubbelaar in. Op die manier kunnen de mensen bij de lokale en regionale overheden nu snel aan de slag om die gevaarlijke kruising of dat te smalle fietspad onder handen te nemen. Dit gaat echt een verschil maken en zorgen voor minder ongevallen op die wegen en fietspaden.’ 

Hoewel het bedrag niet alleen naar fietspaden gaat, is fietsveiligheid wel een belangrijke factor geweest bij dit besluit. Jaap Kamminga van de Fietsersbond: ‘Wij zijn blij dat de minister geld “vooruit” heeft gehaald en dat er een structureel plan voor tien jaar is. Hierdoor kan er sneller aan de slag worden gegaan. Het bedrag is ook prima, al had dat natuurlijk meer kunnen zijn. Gemeenten schrijven massaal in en eigenlijk is de pot nu weer leg. Toch kan er nu heel wat gebeuren.’

Maatregelen die in aanmerking komen voor een rijksbijdrage zijn onder meer de aanleg van verkeersdrempels, wegversmallingen, veilige bermen en vrij liggende fietspaden. Ook gaat er geld naar het verbreden van fietspaden en het omvormen van onoverzichtelijk kruispunten naar rotondes. Verder hebben dertig gemeenten geld gekregen voor het inrichten van veilige schoolzones. Volgens Kamminga verschilt het per gemeente wat aandacht behoeft. ‘De ene gemeente moet nog fietspaaltjes verwijderen, terwijl de andere gemeente zich gaat richten op wegmarkeringen.’ Ongeveer twee derde van de maatregelen waarvoor nu een rijksbijdrage is uitgekeerd, wordt binnen een jaar uitgevoerd.

Aantal ongelukken

De maatregelen zijn geen rechtstreeks gevolg van het aantal fietsongelukken in Nederland. Het aantal ongelukken waar een fietser bij betrokken is, nam de afgelopen jaren niet af. ‘Het is de afgelopen jaren niet onveiliger geworden, sterker nog: per fietskilometer wordt het steeds veiliger. Het is alleen zo dat steeds meer mensen gaan fietsen en daarnaast stappen oudere mensen ook steeds vaker op de fiets, ook voor de langere afstanden. Deze minister had fietsveiligheid al vanaf het begin op de agenda gezet.’

Wel is het volgens het Hoofd Beleid van de Fietsersbond zo dat deze maatregelen toekomstige veiligheidsissues gedeeltelijk het hoofd kunnen bieden, zoals de grote snelheidsverschillen tussen verschillende fietsers. ‘Dat kan inderdaad een probleem worden. Niet zozeer door de speedpedelecs, die worden toch gezien als brommer, maar wel door bijvoorbeeld wielrenners en elektrische fietsen. Het verbreden van fietspaden of het scheiden van fietspaden, zodat er geen tegenliggers zijn, kunnen oplossingen zijn.’

‘Over andere oplossingen weten we nog niet veel. Er wordt getest met invoegstroken, zoals op de snelweg, of slimme verkeerslichten. Het kan ook zijn dat verschillende soorten markeringen invloed kunnen hebben. De toekomst moet uitwijzen wat de echte problemen en oplossingen zijn’, besluit Kamminga.