Wereldwijd zegt slechts 23 procent van de bedrijven in de verslaggeving, zoals het jaarverslag, iets over het risico dat een verlies aan natuur en biodiversiteit kan vormen voor de continuïteit van de onderneming, blijkt uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder de honderd grootste bedrijven in ruim vijftig landen. Van de bedrijven die gemiddeld of veel risico lopen, vermeldt een kwart in de bedrijfsrapportage iets over de risico's van biodiversiteitsverlies. In de mijnbouw, bosbouw en papiersector gebeurt dit relatief vaak, in de financiele sector en gezondheidszorg het minst.

Bedrijven zijn afhankelijk van natuurlijke bronnen en ecosystemen voor grondstoffen en productieprocessen. Maar ook het behoud van een goede bodem-, lucht- en waterkwaliteit is van belang. Danielle Landesz Campen, partner Non-financial Assurance bij KPMG: ‘Het is dan ook van cruciaal belang dat zij de risico's die het verlies aan biodiversiteit met zich meebrengt doorgronden en inzichtelijk maken.’ Sectoren die een relatief hoog risico lopen bij biodiversiteitsverlies zijn bijvoorbeeld de bouw, (metaal)industrie en detailhandel. Maar ook de transportsector, financiële en dienstverlenende sector lopen gevaar.

De term duurzaamheid komt wel relatief vaak voor. Bij 80 procent van de bedrijven wereldwijd wordt in de verslaglegging aandacht besteed aan dit onderwerp. In 2002 was dat nog 18 procent. In Nederland besteedt 88 procent van de grootste bedrijven aandacht aan duurzaamheid. De retail is de sector waar het minste aandacht wordt besteed aan het onderwerp, gevolgd door de transport- en vrijetijdssector.

Bijna 90 procent van de Nederlandse bedrijven geeft inzicht in de gevolgen van een veranderende omgeving op de bedrijfsvoering en van de bedrijfsvoering op de omgeving. Ook maakt bij steeds bedrijven ‘sustainability reporting’ onderdeel uit van het (financieel) jaarverslag. Daarnaast neemt 75 procent de niet-financiële prestaties op in het jaarverslag. Dat dit aantal relatief hoog is, komt volgens Landesz Campen vooral door wetgeving binnen de EU. ‘Organisaties van openbaar belang en met meer dan vijfhonderd werknemers zijn verplicht om in het jaarverslag te rapporteren over niet-financiële aspecten. Dat geldt overigens ook voor de andere landen die hier hoog op scoren.’ 

Dat bedrijven iets zeggen over biodiversiteit of duurzaamheid, zegt overigens niets over hoe uitgebreid of diepgaand zij dit doen. Door het ontbreken van een uniforme rapportagestandaard en bijbehorende wettelijke basis, is het volgens KPMG nog niet goed mogelijk bedrijven onderling te vergelijken.