Deze cijfers hangen samen met de toenemende omvang van de vliegsector in de toekomst. Dit komt door economische en demografische ontwikkelingen.  ‘In zowel de toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) Hoog als Laag groeit de vraag naar vliegreizen in hoog tempo door. Het aantal vluchten groeit met 50 tot 70 procent in 2050 ten opzichte van 2017. De afgelegde afstand van passagiers en vracht verdubbelt bijna in beide scenario’s ten opzichte van 2017. Zonder capaciteitsrestricties zou de groei in Hoog nog hoger zijn. Het aantal vliegbewegingen wordt beperkt op de Nederlandse luchthavens om grip te houden op de belasting van vliegtuigen op de omgeving’, valt te lezen in het rapport van het PBL.

De coronacrisis zal uiteindelijk een remmende factor kunnen zijn voor de vliegtuigsector, maar zal het vliegverkeer dus niet lamleggen. ‘De omvang van de luchtvaart, het energiegebruik ervan en de mix van duurzame en fossiele brandstoffen bepalen de emissies van de luchtvaart. In de scenario’s is rekening gehouden met een gemiddelde verbetering in de energie-efficiëntie van vliegtuigen tussen 0,6 en 1,5 procent per jaar en toepassing van 10 tot 20 procent duurzame brandstof in 2050. Ondanks de efficiëntieslag zal het totale energiegebruik van de luchtvaart 30 tot 40 procent hoger uitkomen in 2050 dan in 2017. Een vijfde van de vluchten is intercontinentaal, en die vluchten over een afstand van meer dan 4.000 kilometer gebruiken ongeveer 70 procent van de energie.’

‘De ambitie in de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 is een halvering van de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2005. De klimaatambities zijn alleen te bereiken als het lukt om de toekomstige emissies in 2050 met 55 tot 64 procent méér te verminderen dan de uitstoot volgens de scenario’s. De additionele opgave voor de luchtvaart bedraagt 7 tot 10 Mton CO2 in 2050. Om deze opgave aan te pakken is aanvullend beleid op verschillende schaalniveaus nodig’ staat ook nog beschreven in het PBL-document. Een vliegtuig stoot natuurlijk niet alleen CO2 uit, maar ook andere broeikasgassen. Cijfers hierover zijn echter niet meegenomen in het rapport.

Lees het hele rapport hier.