Met de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden kunnen provincies en agrarische bedrijven een koopovereenkomst sluiten, op voorwaarde dat het bedrijf sluit. De regeling is gericht op het opkopen van ‘piekbelasters’. Dit zijn bedrijven die een relatief hoge belasting uitoefenen op een stikstofgevoelig en overbelast Natura 2000-gebied.

Provincies kopen aan op basis van gebiedsgerichte afwegingen. Daarbij kan rekening gehouden worden met het realiseren van nevendoelen, zoals het klimaatbestendiger maken van verdrogingsgevoelige gebieden, aldus het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de regeling gaat het om uitkoop op basis van vrijwilligheid. In juni uitte de commissie Remkes haar zorgen over wat zij noemde 'vrijblijvendheid'. Uitkoop op vrijwillige basis zou niet vanzelf bijdragen aan een transitie naar emissievrije landbouw.

De regeling werd dinsdag in de Staatscourant gepubliceerd en is een van de twee regelingen waarmee het kabinet boeren duurzamer wil laten produceren of hun bedrijfsvoering wil laten eindigen. Voor deze huidige aanpak is een bedrag van 100 miljoen euro vrijgemaakt. Volgend jaar volgt de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Daarbij kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders zich zelf opgeven, ook als ze niet door de provincie als piekbelaster zijn aangemerkt. Ook deze regeling zal op vrijwillige basis zijn. In totaal is 350 miljoen beschikbaar gesteld om bedrijven op te kopen.