Provincies en gemeenten spannen zich in om meer opvangplekken te vinden, maar die inspanningen ‘renderen vooralsnog niet voldoende’. Om te zorgen dat er toch voldoende opvangplekken zijn, gaat het COA op korte termijn tijdelijk extra inzetten op het gebruik van meer commercieel vastgoed zoals hotels en vakantieparken.

Ook wordt het programma van eisen op opvanglocaties tegen het licht gehouden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld extra plekken op een locatie komen tijdens een verbouwing. Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt de logeerregeling benut om meer vergunninghouders te laten logeren en zo een goede start te laten maken met hun integratie en participatie.

Daarnaast worden scenario’s uitgewerkt voor als deze inzet op korte termijn onvoldoende blijkt. Daarbij is crisisnoodopvang, in samenwerking met de veiligheidsregio’s, het uiterste redmiddel, mits dit uiteraard met inachtneming van de RIVM-maatregelen kan worden georganiseerd.

Uitstroom naar gemeenten

Ook komt er extra inzet om sneller asielzoekers met een verblijfsvergunning uit te laten stromen naar gemeenten. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld zijn gevlucht voor oorlog of vervolging en in Nederland een veilig verblijf krijgen. De verwachting is dat komend half jaar (januari tot en met juni 2021) 13.500 van deze vergunninghouders in een gemeente gehuisvest moeten worden. Hetzelfde aantal wordt verwacht voor het aansluitende halfjaar.

De toename van de zogeheten taakstelling wordt mede veroorzaakt doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst een achterstand van ruim 15.000 asielzaken wegwerkt. De afgelopen jaren schommelde de halfjaarlijkse taakstelling tussen 5.500 (in de tweede helft 2019) en 23.000 (ten tijde van de hoge asielinstroom).

Ondersteuningspakket gemeenten

Deze aantallen bezorgen gemeenten een enorme opgave, ook door het tekort aan woningen. Daarom is een ondersteuningspakket voor opvang, huisvesting, inburgering en integratie ontwikkeld. Dit pakket wordt de komende tijd door de betrokken ministeries, de VNG en het IPO verder uitgewerkt en zal worden vastgelegd in een Integrale Uitvoeringsagenda.

In elk geval wordt de komende tijd samen met medeoverheden gewerkt aan tussenvoorzieningen of doorstroomwoningen om mensen tijdelijk op te vangen. Lokaal kunnen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken maken over het uitbreiden van de woningvoorraad, bijvoorbeeld voor het huisvesten van specifieke doelgroepen zoals alleenstaanden en grotere gezinnen. Het ministerie van BZK zet zich in om de samenwerking via prestatieafspraken te stimuleren.

Daarnaast wordt bekeken of een financiële impuls kan worden gegeven aan gemeenten die snel vergunninghouders huisvesten. Het geld dat normaal door het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgegeven wordt aan het COA vanwege langdurig verblijf, zou dan naar de gemeente kunnen. Gemeenten hoeven voor huisvesting niet alleen te kijken naar sociale huurwoningen, maar kunnen vergunninghouders ook onderbrengen in verbouwde kantoorpanden, kamers of middels flexverhuur.