De gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) daalde in 2019 met 5 procent ten opzichte van 2018. De concentratie fijnstof (PM10 en PM2,5, een maat voor de grootte van de deeltjes) daalde met resp. 7 en 13 procent. Uit prognose van het RIVM over de jaren 2020, 2025 en 2030 blijkt dat de verbetering in luchtkwaliteit (bij het huidige beleid) doorzet.* In 2030 schat het RIVM de stikstofdioxide-reductie op ongeveer 30 procent ten opzichte van 2019, de fijnstof-reductie op 15 tot 20 procent. 

In 2019 nam de stikstofdepositie op het totale Nederlandse landoppervlak af met ongeveer 7 procent ten opzichte van 2018. Het RIVM verwacht dat de depositie op Natura 2000-gebieden in 2030 gedaald is met gemiddeld 15 procent (ca. 240 mol/ha). Naar verwachting is dat vooral toe te schrijven aan minder uitstoot van stikstofoxiden (NOx). De schatting is dat de uitstoot hiervan in 2030 40 procent is gedaald ten opzichte van 2017. Stikstofoxiden ontstaan met name bij verbranding van fossiele brandstoffen, zoals in het verkeer of de industrie. Vooral de mobiliteitsector zal verantwoordelijk zijn voor de daling in de komende tien jaar, gevolgd door de energiesector. 

In 2019 werd ook 12 procent minder ammoniak (NH3) gemeten ten opzichte van 2018. In dat jaar waren de concentraties echter relatief hoog. Volgens het RIVM komt dit door de hoge temperatuur dat jaar, waardoor ammoniak beter verdampt uit mest. Geringe neerslag zorgt er bovendien voor dat ammoniak langer in de lucht blijft hangen. Het RIVM verwacht dat in 2030 de uitstoot van ammoniak, naar eigen zeggen een belangrijke graadmeter voor de hoeveelheid ammoniak die neerslaat, 8 procent is afgenomen ten opzichte van 2019. Stikstofoxiden en ammoniak zijn samen verantwoordelijk voor de schadelijke stikstofuitstoot en -depositie waar de afgelopen jaren veel om te doen is. 

* Bij de voorspellingen zijn enkele belangrijke kanttekeningen te maken. Zo hield het RIVM bij de prognose van 2020 geen rekening met de mogelijke invloed van de coronacrisis. Ook de invloed van aanvullend stikstofbeleid op de langere termijn werd niet meegenomen.