De provincies en gemeenten vragen nu om, vooruitlopend op een wetswijziging, de drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied. Door elektriciteit uit te wisselen met Duitse buurgemeenten is het de bedoeling dat de problemen met de netcapaciteit verminderd worden, de energietransitie in de grensgebieden in een stroomversnelling raakt en dat er bijgedragen wordt aan zuinig en efficiënt ruimtegebruik.

In het persbericht op de site van de provincie Limburg staat dat in zowel Nederland als Duitsland het grensgebied kampt met overbelasting van het elektriciteitsnet. Door de verschillen in vraag- en aanbodpatronen van elektriciteit aan beide kanten van de grens te benutten, kan de overbelasting van het elektriciteitsnet worden verminderd. Door wet- en regelgeving is dit op dit moment echter niet mogelijk. 

De Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat elektriciteit alleen via verbindingen op het hoogspanningsnet grensoverschrijdend mogen worden getransporteerd. Het afstemmen van vraag en aanbod van duurzame energie tussen Nederlandse en Duitse buurgemeenten is daardoor niet mogelijk. Daar komt bij dat er geen verdrag is tussen Nederland en Duitsland om de subsidies voor wind- en zonne-energie uitwisselbaar te maken.

Emmen, Kerkrade en Losser aanwijzen als experimenteergebied

Om op korte termijn verder te kunnen met de projecten in de gemeenten Emmen, Kerkrade en Losser, vragen de genoemde overheden om aangewezen te worden als experimenteergebied en om de regels daarvoor af te stemmen met de Duitse wetgever.

Niet alleen kunnen de projecten dan worden uitgevoerd, maar ze dienen tegelijkertijd als proef voor de invoering van nieuwe Europese regelgeving. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wordt gevraagd om dit af te stemmen met het Directoraat-Generaal Energie van de Europese Commissie, het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit,  de Autoriteit Consument en Markt en het Bundesnetzagentur. De gevraagde  experimenteerruimte moet de volgende pilot projecten mogelijk maken (meer informatie over de betreffende projecten in de bijlage bij de brief aan de Minister):

Smart Energy Region Emmen-Haren (Ems)

De gemeente Emmen en haar Duitse buurgemeente Stadt Haren (Ems) zijn in 2016 gestart met het project Smart Energy Region Emmen-Haren (SEREH). Met een verbinding tussen de regionale netten in Emmen en Haren kan vraag en aanbod van hernieuwbare elektriciteit op het distributienet in balans worden gebracht, zodat de problemen met netcapaciteit aan beide zijden van de grens kunnen worden verminderd en de aanwezige zon- en windparken efficiënter kunnen worden ingezet.

Grensoverschrijdend Energiepark Losser-Bad Bentheim

In dit project zoeken de gemeente Losser en Bad Bentheim naar mogelijkheden om in het grensgebied een gezamenlijk energiepark te ontwikkelen. Het energiepark voorziet in verschillende bronnen voor het opwekken van duurzame energie en in mogelijkheden om vraag en aanbod van duurzame energie grensoverschrijdend op elkaar af te stemmen. Het energiepark kan op die wijze bijdragen aan versnelling van energietransitie in het grensgebied.

Samenwerking gemeente Kerkrade en Nivelsteiner Sandwerke in Herzogenrath

Doel van het project is om grensoverschrijdende levering van duurzame elektriciteit mogelijk te maken. Het grote opgestelde vermogen duurzame elektriciteit in het energiepark Nivelsteiner Sandwerke kan dan bijdragen aan verduurzaming van de gemeente Kerkrade zonder dat een onevenredig beslag op de ruimte in Kerkrade wordt gedaan. Het project draagt zodoende bij aan versnelling van energietransitie in het grensgebied en efficiënt en verantwoord ruimtegebruik.