Voorzitter van de Vervoerregio Sharon Dijksma: ,,Ons verkeers- en ov-systeem wordt na corona nooit meer zoals het daarvoor was. Dat is niet erg. Het is zelfs prima. Het geeft ons een unieke kans om noodzakelijke veranderingen door te voeren, de mobiliteit in de regio toekomstbestendig te maken. Het aanpakken van de immense drukte in de hyperspits, echt de slag maken naar emissievrij vervoer, het aanpakken van gevaarlijke punten. De ideeën lagen er, maar de tijd vraagt nu om actie en anticyclische investeringen die de bereikbaarheid van de regio de kwaliteitssprong geeft die het verdient.’’

Het coronapakket is als volgt opgebouwd: 30 miljoen euro voor anticyclische investeringen in infrastructuur (voor 2021), 205 miljoen euro voor duurzaamheid en inclusiviteit en spitsmijden (2021 en verder). Een groot deel van het bedrag gaat naar de transitie naar volledig emissievrij busvervoer. Daarnaast worden de reguliere investeringen van circa 130 miljoen euro per jaar ingezet om de mobiliteit in de regio toekomstbestendig te maken.

Investeren in de toekomst

Door de tijdelijk afgenomen drukte tijdens de lockdownperiode kan de uitvoering worden versneld van de vernieuwing van het stationsgebied aan de centrumzijde van Amsterdam CS (De Entree), met onder meer de bouw van een ondergrondse fietsenstalling met 7000 plekken. Ook het project oost-westas Diemen (reconstructie Hartveldseweg en Muiderstraatweg) kan door de teruggevallen verkeersintensiteit versneld worden uitgevoerd.

Met het naar voren halen van investeringsbudget kan de Vervoerregio aan de slag met een aantal prioriteiten uit de Investeringsagenda Mobiliteit, zoals met het goed inpassen van vlotte doorstroming van het openbaar vervoer in de stad en met routes die het fietsen op korte afstanden stimuleren. Met financiële bijdragen worden projecten zoals de provinciale N247 door Waterland, de Oranje Loper in Amsterdam (de samenhangende aanpak van de OV- en fietsroute en de openbare ruimte tussen de Dam en de Jan Evertsenstraat) mede mogelijk gemaakt.

Zero emissie

Op dit moment is ongeveer twintig procent van het OV in de Vervoerregio emissievrij. In alle concessie rijden zero emissiebussen (ZE). Via het programma ZE worden transitieplannen uitgevoerd die naar een vijfennegentig procent ZE-systeem in 2025 werken en honderd procent ZE in 2030.

De Vervoerregio gaat in alle concessiegebieden investeren in zero emissiebussen en bijbehorende laadinfrastructuur. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar wordt de derde serie ZE-bussen van GVB volledig bekostigd en wordt gezorgd voor stroomnetaansluitingen en de herinrichting van de IJzijde.

Spitsmijden en biodiesel

Dat niet alleen geld leidend is, maar vooral innovatie omarmd wordt, blijkt uit  maatregelen die relatief weinig kosten, maar ook veel kunnen opleveren. Bijvoorbeeld de inzet op spitsmijden en het onderzoek naar rijden op biodiesel (frituurvet). Spitsmijden leidt tot betere verdeling van reizigers in het ov en het daarmee optimaliseren van voortuigcapaciteit. Rijden op biodiesel leidt tot negentig procent reductie op uitstoot van de omgebouwde voertuigen met een bescheiden investering.

Toegankelijkheid

Vervoerregio Amsterdam voert een schouw uit naar de toegankelijkheid van haltes. Daarna wordt een programma opgesteld voor het versneld toegankelijk maken van haltes voor mensen met een beperking.

Korte termijn

De Vervoerregio stelt in samenwerking met andere decentrale overheden en het rijk ook alles in het werk om de gevolgen van de reizigersterugval door corona op te vangen en voor een kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk netwerk te zorgen.

Over de Vervoerregio

Vervoerregio Amsterdam investeert als regisseur, opdrachtgever en financier jaarlijks zo’n 130 miljoen in de bereikbaarheid van Amsterdam en de omliggende regio, van Edam tot Abcoude, van Weesp tot Haarlem. Bovendien geeft de Vervoerregio opdracht aan vervoerbedrijven voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de concessiegebieden Amsterdam, Zaanstad, Waterland en Amstelland-Meerlanden. En is zij regisseur van mobiliteit in de hele Metropoolregio Amsterdam.