Actuele ontwikkelingen, nieuwe markten en investeerders vereisen een nieuwe strategie. In de MRA Agenda die tijdens het congres ‘De Grenzeloze Stad’ in Haarlem werd gepresenteerd, staan acties op ruimtelijk en economisch gebied, waarmee gemeenten, provincies en deelregio’s van de MRA de handen ineenslaan en samen aan de slag gaan om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.

Voortrekkersrol

Het landschap beter ontsluiten, knooppunten verder ontwikkelen en de infrastructuur voor ov, fiets en auto verbeteren, zijn enkele actiepunten. Daarnaast wil de regio 250.000 woningen bijbouwen, waarvan de meeste binnenstedelijk. Ook wil de MRA een voortrekkersrol vervullen in de kenniseconomie en circulaire economie.

In de agenda zijn 7 ontwikkelrichtingen bepaald waaraan de komende jaren de belangrijkste inspanningen worden geleverd:

1. Ruimte geven aan wonen en werken

Van 2016 tot 2040 worden er 250.000 woningen bijgebouwd. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk door verdichting en door transformatie en herstructurering van overbodige kantoren, bedrijventerreinen en glastuinbouwgebied. In het Noordzeekanaalgebied wordt gewerkt aan een slimmere en duurzame zeehaven. Spreiding van toerisme wordt gestimuleerd. Voor het huisvesten van toeristen komt er een regionale accommodatiestrategie. Speciale aandacht krijgt de relatie tussen woningbouw en de luchthaven. De MRA doet samen met Schiphol een voorstel aan het Rijk om zowel het vliegen, als de woningbouw meer ruimte te bieden.

2. Slimmer en innovatiever werken

De MRA wil startende ondernemers, kenniswerkers en studenten aantrekken door campusvorming, het bieden van geschikte huisvesting en door optimaal werkende internetknopen en datacenters. Daarnaast verbetert de MRA de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt door te investeren in primair en voortgezet onderwijs. Ook worden afspraken met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gemaakt om het aantal leer-werkplekken uit te breiden.

3. De leefkwaliteit verbeteren

Een slimme en innovatieve metropool heeft een bruisend cultureel leven nodig en aantrekkelijke landschappen die een breed scala aan recreatiemogelijkheden en natuurbeleving bieden. Leegstaande monumenten krijgen nieuwe culturele functies. Voor het landschap komt er een actieprogramma dat richting geeft aan recreatie, waterbeheer, voedsel- en energieproductie en biodiversiteit. Goede routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen verbinden de steden beter met de buitengebieden.

4. Transitie naar een schone economie

De MRA wil minder afhankelijk zijn van externe energiebronnen en wil zich ontwikkelen tot internationale grondstoffenhub. Vier onderwerpen hebben prioriteit: circulaire economie, verduurzamen van de gebouwde omgeving, uitbreiden en verknopen van warmte- en koudenetten en verder ontwikkelen en opschalen van slimme elektriciteitssystemen.

5. Beter verbinden

De MRA wil het reizen binnen, van en naar de regio vergemakkelijken en het landschap beter ontsluiten. Een verdere uitrol van het hoogwaardige ov-netwerk is hiervoor noodzakelijk. Knelpunten moeten daarvoor worden verholpen om de regio rond Amsterdam breder te verbinden. Verder gaat de MRA onderzoek doen naar uitbreiding van het Amsterdamse metronet en de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere. We verbeteren de ov-bereikbaarheid van de luchthavens door prioriteit te geven aan de uitbreiding en verbetering van knooppunt Schiphol Plaza en daarnaast in te zetten op de aansluiting van luchthaven Lelystad op openbaar vervoer en snelweg. Er komt een Smart Mobility-agenda met aandacht voor open data, zelfrijdende voertuigen en elektrisch rijden.

6. Klimaatbestendig zijn

De metropoolregio moet klimaatbestendig zijn om een aantrekkelijke en veilige plek te blijven voor bewoners en bedrijven. De MRA verbetert daarom de bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur tegen overstromingen en wateroverlast en verbetert ook de crisisbeheersing.

7. De MRA wendbaarder maken

Nieuwe bedrijven hebben vaak een voorkeur voor andere locaties dan gevestigde ondernemingen. De MRA wil ruimte bieden aan experimenteren, improviseren en innoveren. Om dat mogelijk te maken, is een efficiënte samenwerking binnen de MRA essentieel.

Het MRA congres De Grenzeloze Stad vond plaats op donderdag 18 februari in de Philharmonie in Haarlem en werd gehost door de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond.