De partijen vroegen gemeenten naar hun omgang met hittestress en ambities en plannen op dit gebied. Daaruit blijkt dat 79 procent vindt dat hitteadaptatie goed geborgd is in het gemeentelijk beleid. ‘Het vertalen van hitteadaptatiebeleid in concrete acties, blijkt nog een lastige opgave’, stellen Samen Klimaatbestendig, Tauw en Klimaatverbond Nederland.

Als gemeenten iets doen aan hittestress, dan is dit vaak gericht op ruimtelijke adaptatie. Het overgrote deel van de gemeenten (89 procent) zegt in de buitenruimte rekening te houden met het hete en droge klimaat. Zo kiezen zij bijvoorbeeld voor droogte-bestendige planten, of groen dat schaduw creëert. 62 procent houdt rekening met hitte en droogte bij zowel onderhoud als (her)inrichting, de rest met een van de twee aspecten. Aandacht voor een prettig binnenklimaat en de invloed van hitte op ouderen krijgen daarentegen relatief weinig aandacht. Slechts 20 procent van de gemeenten geeft aan met beide rekening te houden, aangevuld met een groep die zegt oog te hebben voor hitte bij vastgoed (19 procent).

Samenwerking domeinen

De afgelopen jaren zijn weliswaar stappen gezet om hitte te bestrijden, maar nog niet voldoende, stellen Samen Klimaatbestendig, Tauw en Klimaatverbond Nederland. Volgens de partijen is de urgentie groot en moet er op drie domeinen samengewerkt worden om stappen te bewerkstelligen: het gebied, het gebouw en de gebruiker. Een gebrek aan tijd en middelen zorgt ervoor dat de gewenste integrale benadering en samenwerking nog onvoldoende vorm krijgt. 

Hitte kan, vooral voor kwetsbare groepen, zeer gevaarlijk zijn. Uit gegevens van het CBS bleek dat tijdens een van de meest extreme hittegolven ooit, in juli 2006, er een oversterfte was van 1000 ten opzichte van een gemiddelde julimaand. Volgens het CBS is de relatie tussen hitte en sterfte wel afgenomen. ‘Er is meer besef van wat te doen bij een hittegolf. Zo hebben de hittegolven in juli en augustus van 2018 nauwelijks geleid tot extra sterfte’, zo zei het vorig jaar. Evengoed stierven er de derde week van juli 2019 bijna 400 mensen meer dan in een gemiddelde julimaand. Onder hen bevonden zich met name veel 80-plussers.

Hittestress een stads probleem?
Hittestress wordt vaak geassocieerd met de stad, waar bebouwing een extra schepje bovenop de (gevoels)temperatuur doet. Toch is het niet enkel een stads probleem, blijkt uit een quickscan in Overijssel. Lees ook: Ook dorpsbewoner ontkomt niet aan hittestress.