Jaarlijks werd anderhalve ton geschonken aan het project Almere Smart Society. ‘De verwachtingen waren dat er voor de inwoners van Almere snel tastbare resultaten te zien zouden zijn. De ervaringen zijn echter dat het bij elkaar brengen van diverse partijen en diverse systemen meer vraagt dan bij de start is verondersteld’, aldus het college. Private partijen als Cisco, IBM, Alliander, Philips en LivingPlanIT gingen de samenwerking aan en tekenden een Memorandum of Understanding (MoU). IBM en Philips haakten na verloopt van tijd af.

Geen investeringen

Het project richtte zich op de thema’s Talent & Armoede, Welzijn en Energie. Er werden verschillende toepassingen ontwikkeld, zoals een app die verbonden is aan de Straatkubus (een informatiesysteem dat data monitort uit het fysieke, sociale en veiligheidsdomein) en een zorginnovatienetwerk gerealiseerd: het Gezondheids- en Welzijnsinnovatiecentrum.

De projecten zouden op zelfstandige basis door zouden moeten draaien, zonder hulp van de partners en gemeente. Dit is echter niet gelukt, waarna geen van allen bereidheid toonde te willen investeren.

Internationale profilering

Toch is de gemeente wel tevreden over andere ontwikkelingen in de stad op het gebied van Smart Society. Er is gewerkt aan de (inter)nationale profilering van de stad en door een adviesfunctie in het Europese High Lever Group plaats worden genomen in een nieuw internationaal netwerk. Daarop sloot de stad onlangs een samenwerkingsovereenkomst met Toronto.

Doorstart samen met TNO

Er wordt nu onder andere met TNO geprobeerd het project wel voort te zetten. 'In deze nieuwe samenstelling is verder gewerkt aan de trajecten die onder de MoU gestart. Er was nu geen sprake meer van een gesloten 'consortium' van private partijen, maar van een open platform, zodat ook nieuwe partijen gedurende de looptijd van de samenwerking kunnen instappen.'

Bron: Gemeente.nu