Volgens de nieuwe regels, die in 2022 moeten gaan gelden, wordt geluidsbelasting op een andere manier berekend en worden bepaalde gebieden op een andere manier gekwalificeerd. Hierdoor kunnen streken rondom luchthavens aangeduid worden als regio’s met een zeer slecht leefklimaat. Dit zijn volgens NEPROM-directeur Jan Fokkema gebieden waar veel woningen gebouwd moeten worden. 

NEPROM, de belangenvereniging voor projectontwikkelaars, is de initiatiefnemer van de brief waarin het kabinet tot actie wordt gemaand. Fokkema: ‘Tuurlijk kan het kabinet wat doen aan de regelgeving zelf, maar ik denk dat het instrument op zich niet eens het grootste probleem is. Er moet uiteindelijk ook gekeken worden naar bronmaatregelen. Net zo min als bij stikstofdepositie kunnen wij bij geluidsoverlast onze kop niet in het zand steken. Wij willen ook graag dat mensen in een prettige leefomgeving wonen.’

Volgens hem komen gemeenten in een enorm lastig parket, omdat verwacht wordt dat in Nederland in 2030 zo’n 845 duizend huizen extra huizen gebouwd zijn, terwijl er ook allerlei regels op het bord van de lokale overheden geschoven wordt. ‘Je kan niet gaan bouwen in een omgeving, waar de grenzen van het betamelijke overschreden worden. Deze nieuwe regels zorgen voor veel onrust, omdat betrokkenen niet weten waar ze aan toe zijn. Het is de zoveelste beer op de weg. Ik heb weinig vertrouwen in een oplossing op korte termijn. Zeker als ik kijk naar het stikstofdossier.’

Eenduidigheid

Het doel van de recent uitgekomen ontwerpregeling geluid, waarin de nieuwe regels staan, is op een eenduidige manier regelen hoe geluidberekeningen worden uitgevoerd. Hierdoor gelden voor Nederlandse burgers overal dezelfde regels en worden ze op dezelfde manier beschermd.

Geluidsoverlast door bijvoorbeeld wegen, industrieterreinen en spoor wordt ook meegenomen in de regels. De briefschrijvers richten zich echter expliciet op de overlast door vliegverkeer. Dat is de factor die een remmende werking heeft op woningbouw. De brief is ondertekend door onder meer Bouwend Nederland, Aedes, Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging voor Makelaars.

Balans tussen benutten en beschermen

Een woordvoerder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat het uitgangspunt van de regelgeving een goede balans tussen benutten en beschermen is. ‘De nieuwe geluidsregels die in de Omgevingswet gaan landen maken bouwen niet onmogelijk, maar vragen wel een gedegen onderbouwing.’

Om de onrust en zorgen weg te nemen is het volgens het ministerie belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. ‘Hiertoe heeft het Rijk het initiatief genomen om met de bestuurlijke regiegroep Schiphol, VNG en IPO samen naar de problematiek te kijken. Vragen die daar aan de orde komen zijn onder andere waar de desbetreffende geluidscontouren lopen, welke woningbouwlocaties zijn voorzien en wat de effecten kunnen zijn. Hierbij is aandacht voor de uitwerking van de regelgeving in de praktijk en worden handvatten geboden voor decentrale afwegingen.’