De provincie wil snel aan de slag met haar aanpak. Gezonde binnensteden en dorpskernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en het economische vestigingsklimaat van Gelderland, stelt de overheidslaag. Het gaat om nieuwe, aanvullende maatregelen voor binnensteden en dorpskernen. De eerste maatregelen starten naar verwachting in augustus dit jaar.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Samen met gemeenten en ondernemers gaan we gericht aan de slag met leegstand in de centra die door de gevolgen van de Covid-19 crisis ontstaat.’

Kennis en data

Van het landelijke koopstromenonderzoek laat provincie Gelderland naar behoefte regiorapportages maken. Landelijke datasets worden vertaald naar regionaal en lokaal niveau in een dashboard. Voor de 50 Gelderse kernen met meer dan vijfduizend inwoners wordt een vitaliteitsbenchmark gemaakt. Uiteindelijk moeten in september alle data beschikbaar zijn. Het meten van realtime data van bezoeken aan centrumgebieden vraagt volgens de provincie meer tijd.

Gedeputeerde Christianne van der Wal: ‘Om de bedrijvigheid in dorpskernen en binnensteden te behouden is samenwerken tussen ondernemers en het delen van data van groot belang. Als provincie ondersteunen we ze daarbij, in aanvulling op activiteiten van gemeenten en Rijk.’

Andere maatregelen

Verder zet de provincie in op extra samenwerking met centrummanagers, ondersteuning van innovatief ondernemerschap en werkgelegenheid en de fysieke transformatie van centrumgebieden. Hiertoe maakt de provincie gebruik van het al bestaande programma SteenGoed Benutten, dat zicht richt op het tegengaan van leegstand.

Met het programma kunnen gemeenten extra financiële hulp krijgen bij het inzetten van centrummanagers. In Coachcafés worden ondernemers op winkelstraatniveau in slim, schoon en sociaal ondernemen gecoacht. Voor het van werk naar werk begeleiden en omscholen van ondernemers en medewerkers die zonder werk zitten door de gevolgen en maatregelen van COVID-19, zetten de ArbeidsmarktRegio’s zich in. Hiervoor heeft het college van Gedeputeerde Staten al eerder 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Tenslotte biedt provincie Gelderland via de werkwijze SteenGoed Benutten extra financiële ondersteuning voor visieontwikkeling voor binnensteden en dorpskernen. Voor de fysieke verandering van centrumgebieden gaat provincie Gelderland door met SteenGoed Benutten.