Circa 58 procent van de corporaties pleit voor uitbreiding van hun kerntaak naar de middenhuur omdat (1) de corporaties middeninkomens met middenhuur bedienen, (2) zij zorgen voor meer gemixte wijken en (3) zij doorstroming bevorderen. Dit blijkt uit de corporatiebenchmark middenhuur van adviesbureau Stec Groep. Ruim een kwart van de Nederlandse corporatievoorraad (61 woningcorporaties) deed mee. In de benchmark staan de strategieën van corporaties op middenhuur centraal.

Helft corporaties ambieert meer inzet op middenhuur, maar andere thema’s hebben prioriteit

Een wettelijke basis voor actief middenhuurbeleid voor corporaties ontbreekt. Thema’s met een wettelijke basis – zoals verduurzaming en nieuwbouw van sociale huurwoningen – krijgen de voorkeur als er keuzes moeten worden gemaakt. Circa 46 procent van de corporaties beoogt meer inzet op middenhuur. Corporaties erkennen daarmee hun belang in het middensegment.

Bijna de helft (42 procent) geeft aan grote tekorten te ervaren in de middenhuur. Huisvesting van middeninkomens, gemixte wijken en doorstroming zijn de meest genoemde reden om meer te willen inzetten op deze woonvorm. Toch geeft 58 procent van de corporaties aan middenhuur geen prioriteit te geven: andere thema’s zoals verduurzaming en nieuwbouw van sociale huurwoningen zijn belangrijker.

Verruiming formele rol en investeringsruimte brengt corporaties in positie

Ruim de helft (58 procent) van de corporaties pleit voor opname van middenhuur in hun kerntaken. Dat geeft hen formele grond om middeninkomens te huisvesten. In gebieden waar corporaties grote tekorten ervaren in de middenhuur reikt hun kerntaak bij voorkeur tot € 1.000 huur per maand (39 procent). In gebieden met een lagere ervaren marktspanning in de middenhuur gaat de voorkeur uit naar het segment tot € 900 huur per maand (33 procent). Daarnaast geeft 61 procent van de corporaties aan dat een korting op de verhuurderheffing de investeringscapaciteit voor middenhuur zou bevorderen.