Succesfactoren voor thuiswerken zijn volgens de werkgevers het vertrouwen in de werknemers, heldere communicatie en techniek en digitale middelen. Ook het belang van persoonlijke aandacht, maatwerk en flexibel leiderschap worden benoemd. Maar hoe de combinatie thuis en op kantoor werken vorm moet krijgen, dat is voor velen nog puzzelen.

Crisis vraagt om aangepast beleid 

Om thuiswerken op de lange termijn mogelijk te maken moeten werkgevers een samenhangend thuiswerkbeleid ontwikkelen. Vragen waar werkgevers mee zitten zijn bijvoorbeeld hoe zij thuiswerkende medewerkers op de lange termijn betrokken kunnen houden, hoe de sociale contacten en de binding met het bedrijf kan worden geborgd en wat thuiswerken doet met de fysieke en mentale gesteldheid van het personeel.

Naast een thuiswerkbeleid geeft een deel van de werkgevers aan ook bezig te zijn met het herinrichten van het woon-werkbeleid. Naast een toenemende parkeerdruk – meerdere werkgevers geven aan het parkeren tijdelijk gratis te faciliteren – wordt er ook een toename van (elektrische-)fietsgebruik verwacht. Enkele werkgevers geven aan na te denken over de locatiekeuze, huisvesting en aanwezige faciliteiten. Overigens is het woon-werkbeleid niet bij alle werkgevers een van de prioriteiten. Deze werkgevers geven dan ook aan dat inspiratie en vernieuwende ideeën welkom zijn.

Gezonde mobiliteitsoplossingen

Meer dan de helft van de werkgevers geeft aan nu en in de toekomst behoefte te hebben aan hulp en ondersteuning van werkgeversnetwerken en de overheid omtrent thuiswerk- en mobiliteitsbeleid. Werkgevers zoeken tips en advies over veilige en gezonde mobiliteitsoplossingen zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, het stimuleren van carpoolen, fiscale tips en het verantwoord gebruik maken van openbaar vervoer. Een nieuwe passende mix hiervan moet goed geborgd worden in regelingen. Werkgevers puzzelen ook met het in stand houden van het duurzame gedrag; hoe wordt minder reizen en meer thuiswerken een nieuwe gewoonte?

Het onderzoek werd uitgevoerd in een samenwerking van Stichting Breikers, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Brabant Mobiliteitsnetwerk, Goed op Weg, Werkgeversaanpak regio Zwolle, Twente Mobiel, De Verkeersonderneming en Zuid-Limburg Bereikbaar. Een derde van de bevraagde bedrijven heeft meer dan 1000 medewerkers in dienst. Ongeveer de helft van de dataset is actief in de sectoren overheid, onderwijs, gezondheidszorg en zakelijke of financiële dienstverlening. 

Uit onderzoek door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) bleek eerder dat een aanzienlijk deel van de werknemers verwacht dat de crisis hun reisgedrag en werksituatie blijvend verandert. Meer dan een kwart wil ook na de coronacrisis vaker blijven thuiswerken. Ook op afstand vergaderen bevalt goed. Meer dan een derde van de Nederlanders geeft aan dit na de crisis te willen blijven doen.