Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie: ' In 2023 moet 20% van het energieverbruik duurzaam worden opgewekt; in 2030 bijna de helft. Hiervoor worden de komende jaren veel windturbines, zonnepanelen en warmtesystemen geïnstalleerd. Om die plannen te kunnen verwezenlijken moet er voldoende capaciteit op het energienet aanwezig zijn.' De ingrepen die nodig zijn in het netwerk bestaan uit verzwaring en uitbreiding van het bestaande elektriciteitsnet. Op die manier kunnen in de komende jaren knelpunten als gevolg van (te) weinig capaciteit op het netwerk worden opgelost. Dit komt bijvoorbeeld door de aanleg van wind- en zonneparken mede in het kader van de RES’en, maar ook door het veranderende gedrag van klanten die bijvoorbeeld zelf energie opwekken en hun elektrische auto laden. Enexis investeert in voorzieningen die het net geschikt maken voor deze veranderende energiestromen. De verwachting is dat Enexis de komende tien jaar 1,9 miljard euro extra moet investeren in het energienet.

Publiek belang

Gedeputeerde Van Hijum voor financiën en deelnemingen: 'Als grootaandeelhouder voelen wij vanuit onze publieke taak een verplichting voor het borgen van de continuïteit, soliditeit en het maatschappelijke belang van Enexis voor Overijssel. Met deze lening dient de provincie het publiek belang van een veilig, betrouwbaar en betaalbaar energienetwerk. Door in de komende jaren (gewoon) te blijven investeren zorgt Enexis tot 2030 voor een continue werkstroom en regionale werkgelegenheid. Dit draagt bij aan herstel van de regionale economie na de crisis. Bijkomend voordeel voor de provincie is dat het lenen aan Enexis meer rente oplevert dan het zogeheten schatkistbankieren.'

Kosten energietransitie drukken

Om de benodigde investeringen te kunnen financieren, moet Enexis geld lenen op de kapitaalmarkt. Kredietbeoordelaars zoals S&P en Moody’s beschouwen Enexis als een zeer betrouwbare partij en geven het daarom een goede rating. Hoe hoger de verhouding van eigen vermogen ten opzichte van schuld, hoe beter het risicoprofiel dat Enexis krijgt toegekend door kredietbeoordelaars. De lening die de aandeelhouders verstrekken is zo vormgegeven dat Enexis meer kan lenen op de kapitaalmarkt, zonder dat haar risicoprofiel wordt aangetast en daardoor meer rente moet gaan betalen over de leningen die ze afsluit. Door het verstrekken van de lening stellen de aandeelhouders Enexis in staat te om de energietransitie te ondersteunen door in haar energienetwerk te kunnen investeren.

'Hiermee voorkomen we dat de hogere kosten doorberekend worden aan klanten'

Van Hijum: ‘Met deze lening zorgen we dat Enexis tegen gunstige condities geld kan blijven lenen. Daarmee voorkomen we dat Enexis hogere kosten moet doorberekenen aan haar klanten, waardoor zij duurder uit zijn. Op deze manier drukken we de maatschappelijke kosten voor de energietransitie.'

Extra bedrag uitlenen is mogelijk

Enexis heeft haar vijf provinciale en 86 gemeentelijke aandeelhouders gevraagd voor een totaal van 500 miljoen euro aan leningen te verstrekken. De provincie Overijssel is voor 19,7 procent eigenaar van Enexis, en neemt een evenredig deel voor haar rekening. Eerder gaven de provincies Noord-Brabant (154 miljoen), Groningen (33 miljoen), Drenthe (11,9 miljoen) en Limburg (80,7 miljoen) al aan dat zij aan Enexis willen lenen. Alle provincies staan positief tegenover het lenen van een extra bedrag aan Enexis, als niet alle gemeentelijke aandeelhouders deelnemen.