Dit stuk verscheen eerder in uitgebreidere vorm in vakblad Groen. Groen biedt professionele en actuele artikelen over groen en natuur voor mensen in de stad en in het landschap. 

Bruins Slot is enthousiast over wat de provincie te bieden heeft: ‘Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. De provincie heeft een divers landschap met veel groen, levendige dorpen en gezellige steden. De prachtige natuurgebieden, historische polderlandschappen en centrale ligging zorgen ervoor dat veel mensen in onze provincie willen wonen.’ De provincie staat ook voor een aantal uitdagingen, zoals het versterken van biodiversiteit, natuurbeheer en bodemdaling.

Biodiversiteit

De bestuurder heeft oog voor de uitdagingen die de deels verstedelijkte provincie kent bij het verbeteren van de biodiversiteit en aanleg van natuur. Utrecht werkt samen met alle betrokken partijen aan de natuuropgave. ‘Natuur is belangrijk voor het welzijn van mensen en de biodiversiteit in de provincie. Natuur met een hoge biodiversiteit levert gezonde lucht en schoon water op. Het herbergt ook zeldzame en bedreigde dieren en planten. Ik vind het belangrijk dat de provincie groen is en groener wordt. Daarom zijn we aan de slag om meer natuur aan te leggen en we verbinden deze om de leefgebieden van flora en fauna te verbeteren.’

In het eerste jaar van Bruins Slot is de provincie Utrecht ook aangesloten bij Stichting Steenbreek. Dit initiatief speelt in op het veranderende klimaat en extremere weersomstandigheden. De focus ligt op het verbeteren van de biodiversiteit, om zo de gevolgen hiervan op te vangen. In veel gevallen gaat het om het vervangen van stenen voor groen in bijvoorbeeld tuinen. De aansluiting bij de stichting past binnen het doel van de provincie om de biodiversiteit in bebouwde gebieden te verbeteren. Ook past het bij de ambitie van de gedeputeerde om zoveel mogelijk de krachten te bundelen en inwoners erbij te betrekken: ‘Het is belangrijk dat de provincie Utrecht een groene omgeving faciliteert. Door aan te sluiten bij Stichting Steenbreek kunnen we nog beter samen met inwoners werken aan een groene, gezonde en leefbare provincie.’

Natuurbeheer

De CDA-bestuurder heeft ook nadrukkelijk oog voor de Utrechtse landbouwsector en ziet een belangrijke rol voor agrariërs bij het aanpakken van een aantal natuuropgaven. “De helft van het grondgebied van de provincie Utrecht is landbouwgrond. De landbouw zorgt voor ons voedsel, maar is ook een belangrijke schakel voor natuurbeheer. Dit moet natuurlijk wel gebeuren op basis van een rendabele bedrijfsvoering voor de agrarische sector. Dat geldt ook voor de omslag naar kringlooplandbouw. De provincie wil die omslag samen met de sector maken en zo de toekomst van de agrarische sector vormgeven’, zo stelt de bestuurder.

Bodemdaling

Het remmen van bodemdaling is een andere maatschappelijke opgave waarin Bruins Slot graag samenwerkt met de agrarische sector. Het veenweidegebied is een landschappelijk waardevol en mondiaal gezien zeldzaam landschapstype met eigen natuurwaarden. De groene vergezichten, het grasland met koeien en weidevogels en de afwisseling van water, landbouw en natuur maken het uniek. Een deel van het veenweidegebied ligt in de provincie Utrecht. Het reduceren van bodemdaling is zowel belangrijk voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, als voor het toekomstbestendig maken van het veenweidegebied. ‘Om de knelpunten op te lossen en het veenweidegebied een duurzaam toekomstperspectief te geven, zijn er ook al veel innovaties gedaan en wordt flink geëxperimenteerd met mogelijke oplossingen. We willen dat inwoners en agrarische bedrijven ook in de toekomst kunnen blijven wonen, werken en leven in de veenweidegebieden’, aldus de gedeputeerde.

Stikstofdossier

We staan in Nederland voor een grote opgave om de stikstofneerslag terug te brengen. Bruins Slot is in de provincie Utrecht coördinerend gedeputeerde voor het stikstofdossier. ‘De problematiek rondom stikstofuitstoot raakt ook de provincie Utrecht en veel van onze inwoners, – agrarische – ondernemers en partners. Het is de uitdaging om de juiste balans te vinden in het behoud en herstel van de natuurwaarden die voor de provincie Utrecht van belang zijn en het creëren van ruimte voor ondernemers om te ondernemen en te ontwikkelen’, zegt gedeputeerde Bruins Slot.

Het is van belang om de problematiek integraal aan te pakken en dus ook kansen te signaleren op andere maatschappelijke vlakken in de oplossingsrichtingen. Bruins Slot: ‘De natuurorganisaties zijn daarom juist een van de partners in de gebiedsgerichte aanpak die de provincie momenteel opstart. Daar waar er koppelkansen zijn, worden deze zeker onderzocht. Er lijken koppelkansen met het klimaatdossier en bodemdaling, waarbij de oplossingsrichtingen bijdragen aan het versterken van de natuur.’

Hanke Bruins Slot (42) is voormalig lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Sinds juni 2019 is zij gedeputeerde voor de provincie Utrecht waar de bestuurder al meer dan de helft van haar leven woont. Ze studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht, werkte nadien als senior beleidsmedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken en diende van 2007 tot 2010 als beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht; in 2008 werd ze uitgezonden naar Uruzgan.