Het Rijk wil samen met decentrale overheden de ruimte in heel Nederland zo goed en zo duurzaam mogelijk inrichten. Ze neemt het voortouw en maakt keuzes die richting geven aan deze gezamenlijke opgave, die regionaal en lokaal verder uitgewerkt worden. De aanvullende keuzes op de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) betreffen het sturen op de ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland en op de vestiging van distributiecentra. Daarnaast ligt de focus op een langetermijnaanpak voor het landelijk gebied. 

Stedelijk Netwerk Nederland

Om tegemoet te komen aan de bevolkingsgroei en de toenemende woningvraag kiest de overheid ervoor meer te sturen op de ontwikkeling van het hele Stedelijk Netwerk Nederland, door hierin nieuwe woon- en werklocaties te koppelen aan goede bereikbaarheid. In de plannen van de regio’s worden binnen- en buitenstedelijke mogelijkheden voor woningbouw tegelijk in beeld gebracht. Het is belangrijk dat Rijk en regio dit samen en tegelijkertijd doen, om zo het tempo in de woningbouw vast te houden. Voor gebieden met de grootste groei wordt een regionale verstedelijkingsstrategie gemaakt.

Grootschalige distributiecentra

Ook de toename van het aantal grote distributiecentra vraagt volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) om sturing en regie. Provincies en Rijk kijken gezamenlijk naar geschikte locaties voor nieuwe centra; eerst op bestaande terreinen, vervolgens op aangewezen plekken in de bestaande goederencorridors. Belangrijk is dat er sprake is van een aantoonbare behoefte, goede inpassing in het landschap en het benutten van de aanwezige infrastructuur. Gemeente krijgen de bevoegdheid zonnepanelen op het dak van nieuwe centra verplicht te stellen.

Landelijk gebied

Het kabinet bekijkt daarnaast naar de mogelijkheden voor het creëren van robuuste natuurnetwerken, het realiseren van bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden en ruimte voor agrarische functies in de voor landbouw goed geschikte gebieden.

Daarnaast acht de overheid ons land te klein voor perifere regio’s, zo lezen we in de brief. Daarom komt ook het verbeteren van de verbindingen tussen alle landsdelen aan bod, naast het aanpakken van bodemdaling, het inpassen van de energietransitie en een voorkeursvolgorde voor het waterbeheer.

Regionaal maatwerk

In haar brief benadrukt Ollongren dat meer regie geen centralisatie van taken en verantwoordelijkheden tot gevolg heeft. Wel ‘het geven van richting op grote opgaven en regie op goed samenspel, zowel publiek als publiek/privaat.’ Het kabinet hoopt voor de zomer de definitieve NOVI naar de Tweede Kamer te sturen.