Volgens het PBL is het om verschillende redenen goed om in te zetten op een daling in stikstofdepositie. Naast voordelen voor de natuur wordt volgens het plabureau alleen met het terugbrengen van de depositie ruimte gemaakt voor vergunningverlening – op de langere termijn ook nabij Natura 2000-gebieden. Het planbureau waarschuwt echter voor een te eenzijdige benadering. Blindstaren op een reductie leidt tot een “beperkt perspectief” en legt politieke druk op modelinstrumentarium dat uitspraken doet over een belangenafweging.

Verbeteren van natuur

Het PBL ziet voor zowel de natuur als de vergunningsverlening voordelen in de bredere doelstelling “verbeteren van de natuur”, met naast het terugbrengen van de stikstofdepositie een ontsnippering van natuurgebieden, het toevoegen van extra natuurgebieden en een verbetering van de waterkwaliteit en -kwantiteit. De maatregelen moeten per Natura 2000-gebied onderbouwd worden in een omvattend ecologisch oordeel, waarbij naast stikstof ook naar diverse andere aspecten wordt gekeken. Een wetenschappelijke autoriteit op het gebied van ecologie kan meekijken bij bijvoorbeeld de vorming van beleid en in de besluitvorming van vergunningaanvragen.

Het PBL verwacht dat voor beleid en vergunningverlening een modelinstrumentarium nodig blijft. Om draagvlak te vergroten adviseert het de overheid belanghebbende partijen te betrekken bij het proces. Ook kan inzichtelijk worden gemaakt hoe het model werkt.

Situatie andere landen

In het rapport gaat het PBL ook in op de vraag waarom andere Europese landen niet in een soortgelijke situatie zitten. Een verklaring is dat Nederland relatief veel stikstofgevoelige natuurgebieden heeft, natuurgebieden en gebieden met economische activiteiten erg dicht bij elkaar liggen en elk land de Europese Habitatrichtlijn op een andere manier in de landelijke wetgeving heeft geïntegreerd. Ook heeft Nederland eenvoudigweg als eerste te maken gehad met een uitspraak van het hof. ‘Zo is het zeer de vraag of de relatief hoge drempelwaarde die Duitsland heeft stand kan houden wanneer deze zou worden voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie', aldus het PBL.

Meer lezen over stikstof? Hier vindt u alles wat Stadszaken geschreven heeft over dit thema.