‘In sommige gevallen zullen milieumaatregel zeker wel effect kunnen hebben, maar in andere gevallen vertraagt dit argument het bereiken van de doelstellingen. Per geval (sector/bedrijf) moet gekeken worden naar de effecten. Een gelijk speelveld is nooit op alle fronten haalbaar, want Nederland heeft door de lage vennootschapsbelasting, lage energieprijzen en andere fiscale voordelen ook weer een streepje voor ten opzichte van andere landen’, vervolgt de voorzitter.

De opstellers van het rapport benadrukken dat nadrukkelijk moet worden meegewogen dat sommige duurzaamheidsmaatregelen gebaseerd zijn op internationale afspraken. Hierdoor is een inbreuk op het gelijke speelveld van tijdelijke aard.

Duurzame economie

Maatregelen als beprijzing en regulering kunnen volgens het rapport goed gebruikt worden om een duurzame economie te stimuleren. Regulering heeft ook voordelen voor bedrijven, want die weten dan precies waar ze (juridisch) aan toe zijn.

Daarnaast moet het politieke en maatschappelijke debat over de visie op een duurzame samenleving gestimuleerd worden. De Graeff: ‘Dat zien we nu te weinig en het debat dat er is, komt te laat op gang. Kijk bijvoorbeeld naar het interview van Klaas Dijkhoff begin dit jaar aan De Telegraaf, waarin hij kritiek uit op het klimaatakkord. Toen waren de onderhandelingen over het akkoord al een heel eind op streek. De Raad voor de Leefomgeving bepleit dat het politieke debat eerder wordt gevoerd.’

Stikstof

‘Hetzelfde geldt voor de stikstofdiscussie. Dat probleem was al een tijdje bekend, maar is pas relatief laat in het publieke debat terechtgekomen.  De overheid moet op tijd en nadrukkelijk het debat op gang brengen’, vervolgt de Graeff.

In totaal doet de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur twaalf aanbevelingen. Het rapport is beschikbaar via de website van de Rli.